การจัดการความรู้ (Knowledge Management)💢

การจัดการความรู้ (KM)  ปีการศึกษา 2566

 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

1. เรื่องการเล่าประสบการณ์ ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

2. เรื่องการเขียนเอกสารการสอนและเอกสารคำสอน (จับต้องได้)

3. เรื่องการเขียนโครงการวิจัยเพื่อเตรียมขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายในและภายนอก

4. เรื่องวิธีการโอนย้ายข้อมูลจาก Google Drive ไป OneDrive

5. สาธิตวิธีการทำพิมเสนน้ำ

6. สาธิตการทำยาดมจากสมุนไพรไทย

7. สาธิตการย้อมผ้าด้วยสีสมุนไพร

8. “ชีวิตกับกวีนิพนธ์: การสร้างเรื่องบนหน้ากระดาษ” โดย สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ 

 

แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices)
การเขียนเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคำสอนเพื่อเตรียมเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ