การจัดการความรู้ (Knowledge Management)💢

การจัดการความรู้ (KM)  ปีการศึกษา 2565

 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

1. เรื่องการเล่าประสบการณ์ ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

2. เรื่องการเขียนเอกสารการสอนและเอกสารคำสอน (จับต้องได้)

3. เรื่องการเขียนโครงการวิจัยเพื่อเตรียมขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายในและภายนอก

4. เรื่องวิธีการโอนย้ายข้อมูลจาก Google Drive ไป OneDrive

แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices)
การเขียนเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคำสอนเพื่อเตรียมเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ