การจัดการความรู้ (Knowledge Management)💢

การจัดการความรู้ (KM)  ปีการศึกษา 2565
  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบายฯ
  • แผนการจัดการความรู้ 
  • องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการ
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ
  • ปฏิทินการจัดการความรู้
  • ทะเบียนรายการความรู้ที่ได้รับการบ่งชี้

 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

1. เรื่องการใช้โปรแกรมแก้ไขไวยากรณ์เพื่อการเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติ

2. เรื่องแนวทางการเตรียมผลงานเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ

3. เรื่องการพัฒนาตำรา/หนังสือเพื่อการเผยแพร่

4. เรื่องแนวปฏิบัติงานเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) ของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ในช่วงสภาวะวิกฤติโรคโควิด 19 ระบาด

แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices)
1. เทคนิคการใช้โปรแกรมแก้ไขไวยากรณ์เพื่อการเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติ

2. แนวทางการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ