ทั่วไปประชาสัมพันธ์หลักสูตร / Publicize the course

admission67-6

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประเภทวิชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขางานการท่องเที่ยว
ภาคพิเศษ 3 ปี (จันทร์ – ศุกร์)

รอบโควตา 1 วันที่ 20 ก.ย. – 6 พ.ย. 66