📥 Downloads – Original

คลิกเพื่อขยายสำหรับเอกสารดาวน์โหลดสำหรับ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์


ฝ่ายวิชาการและวิจัย

  Downloads
  PDF Word
  ➡  แบบฟอร์มตารางสอน  
  ➡  แบบฟอร์มแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ (งานเทคโนโลยีทางการศึกษา)
  ➡  แบบฟอร์มบันทึกผลการสอน
  ➡  แบบเสนอหัวข้อโครงการวิจัยในชั้นเรียน (ฟอนต์แบบ 01)  
  ➡  แบบเสนอหัวข้อโครงการวิจัยในชั้นเรียน (ฟอนต์แบบ 02)  
  ➡  แบบเสนอหัวข้อโครงการวิจัยในชั้นเรียน  
  ➡  แบบขอสอนชดเชย  
  ➡  ใบนำส่งสาร (FAX) http://larts.rmutp.ac.th/2554/wp-content/uploads/2011/PDF/fv07.pdf
     
  • งานการจัดการความรู้ (KM) (กรุณาคลิกดาวโหลดที่รูป)
    •  แบบฟอร์ม Good Practice
 Files Format :   Microsoft Word 97-2003  Microsoft Word 2007-2016   Adobe Acrobat  
 (Doc) :    (Docx) :   PDF :

 

 

  • วารสารศิลปศาสตร์ (วังหน้างเลิ้ง) มทร.พระนคร  ( กรุณาคลิก   )

 

 


ฝ่ายบริหาร

  • งานบุคลากร
  ➡  ใบขอหนังสือรับรองเงินเดือน
  ➡  ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจ
  ➡ ใบลาพักผ่อน
  ➡ ใบลาไปต่างประเทศ
  ➡ แบบสำรวจความต้องการศึกษาต่อ/ผึกอบรม/ดูงาน
  ➡ ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว
  ➡ ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
  ➡ เอกสารแนวทางปฏิบัติในการจัดโครงการฝึกอบรม
  ➡ แบบรายงานแบบติดตามการนำความรู้และทักษะจากการไปฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ดูงาน ไปใช้ประโยชน์ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ (ภายในประเทศ)
  ➡ ระเบียบคณะกรรมการฯ ว่าด้วยวันเวลาทำงาน หลักเกณฑ์การลา และการจ่ายค่าตอบแทนระหว่างลา ของพนักงาน
  ➡ ระเบียบคณะกรรมการฯ ว่าด้วยวันเวลาทำงาน หลักเกณฑ์การลา และการจ่ายค่าตอบแทนระหว่างลา ของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙
  ➡ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
  ➡ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๒
 ➡  แบบสรุปหลักฐานการเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน ตำแหน่งวิชาการ   
➡  การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน และค่าจ้าง ณ 1 ตุลาคม 2562
➡  ประกาศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
               เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา
และ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕   

  • งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
  ➡  แบบฟอร์มการขอใช้ห้องเรียน/อาคารเรียน           อาคารปฏิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยว, อาคารการโรงแรมและท่องเที่ยว(อาคาร3), อาคาร 1 (โรงยิม,ห้องฟิตเนส)
  ➡  ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ (กรุงเทพฯ-ปริมณฑล)          (กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนการใช้ 3 วันทำการ)
  ➡  ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ (ต่างจังหวัด)            (กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนการใช้อย่างน้อย ๑ วันทำการ)

  • งานการเงิน
  ➡  หลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าสอน
  ➡ ใบสรุปการเบิกเงินค่าสอน
  ➡  ใบเบิกค่าสอน
  ➡  ใบเบิก ป.ตรี (สำหรับศูนย์พระนครเหนือ)
  ➡  ใบเบิก ปวส. (สำหรับศูนย์พระนครเหนือ)
  ➡  ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
  ➡  ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
  ➡  ใบสำคัญรับเงิน
  ➡  ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร
  ➡  แบบใบเบิกเงินค่ารับรองในการประชุมราชการ
  ➡  แบบใบเบิกเงินค่านิเทศนักศึกษา
  ➡  ผนการนิเทศนักศึกษาฝึกงานสหกิจศึกษา (รายบุคคล)
  ➡  ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
  ➡  มาตรการประหยัดงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
  ➡  ใบลงทะเบียนการฝึกอบรม-ใบรายชื่อเข้าร่วม
  ➡  สัญญาการยืมเงิน (กรุณาพิมพ์หน้า-หลังในแผ่นเดียว)
  ➡  บันทึกขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการ
  ➡  บันทึกขอส่งชดใช้เงินยืมทดรองราชการ
  ➡  ใบเดินทางไปราชการ (ส่วนที่ 1) (กรุณาพิมพ์หน้า-หลังในแผ่นเดียว)
  ➡  ใบเดินทางไปราชการ (ส่วนที่ 2)
  ➡ แบบใบเบิกเงินค่าสอนเกินภาระงานรายบุคคล แบบ-04 / แบบใบเบิกเงินค่าสอนรายบุคคล ภาคสมทบ-อาจารย์พิเศษ แบบ-05 / เอกสารประกอบการเบิกเงินค่าสอน (ปรับเดือน ก.ค.62) กองคลัง   
  ➡ แบบฟอร์มการเขียนใบเบิกค่าสอนเกินภาระงาน 04  และ
ใบสรุปการเบิกค่าสอน 06
   [ >> Excel << ]  (แก้ไข 26 ส.ค. 2562)     


ฝ่ายแผน

  • งานแผน

 

รายการ PDF 97-2003
.Doc
2016
.Docx
  แนวทางในการจัดทำคำเสนอของบรายได้ 2567      
  ➡ รด.1 เกณฑ์การคำนวณวงเงินเพื่อขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  (ร้อยละ 100 ของวงเงินที่ประมาณการรายรับ)      
  ตัวชี้วัดแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ฉบับที่ 13 (2566-2570)      
  ➡ ข้อมูลการกาหนด ค่าเป้าหมายย่อยลงสู่หน่วยงาน ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)     
  แบบฟอร์มสำหรับรายงานผลการดำเนินโครงการ งบปี 2566      
  ➡ 2.1 แบบฟอร์มสรุปการดำเนินงานโครงการ งบประมาณรายจ่าย / งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (ปรับปรุง)   
  ➡ 2.2 แบบฟอร์มสรุปการดำเนินงานโครงการวิจัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   
  ➡  12. แบบ ง.4 รายละเอียดคำชี้แจงค่าครุภัณฑ์      
  ➡  13. แบบ ง.5 รายละเอียดคำชี้แจงรายการสิ่งก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง    
  ➡  14. แบบ ง.6 แบบฟอร์มโครงการ ปรับปรุงปี 2566 - อัพเดต     
       

 


เอกสารการการสัมมนา หรือ อบรม

  • เอกสารประกอบการอบรมโครงการ "ครูไวไฟ เติมไฟให้ครู ระยะที่ 3"  : เมื่อวันศุกร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. - 15.00 น.
  PDF Word
  ➡ หลักเกณฑ์และวิธีประเมินการสอนในการขอเสนอตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ รองศาสตราจารย์   โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ
 
  ➡ แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ก.พ.อ. 03  
  ➡ ข้อมูลของผู้เสนอขอรับการประเมินความสามารถในการสอน เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  
  ➡ แบบการพิจารณากลั่นกรองผลงานทางวิชาการ  
  ➡ แบบประเมินผลการสอนโดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (หัวหน้าสาขาวิชา/คณบดี)  
  ➡ แบบรับรองการเผยแพร่เอกสารคำสอน  
  ➡ แบบรับรองการเผยแพร่เอกสารประกอบการสอน  
  ➡ แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  
  ➡ แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ  
  ➡ รวมไฟล์ทั้งหมดในรูปแบบบีบอัดทั้งหมด เป็นไฟล์เดียว [ Downloads One files]   รูป icon Zip