ทั่วไปประชาสัมพันธ์หลักสูตร / Publicize the course

admission67-4

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ภาคปกติ 4 ปี

รอบโควตา 1 วันที่ 20 ก.ย. – 6 พ.ย. 66