ทั่วไปประชาสัมพันธ์หลักสูตร / Publicize the course

admission67-4

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ภาคปกติ 4 ปี

รอบรับตรง 2 วันที่ 20 มี.ค. – 14 พ.ย. 67
รอบ Fasttrack คณะ รับสมัครทุกวัน ตั้งแต่วันนี้ – 5 ก.ค. 67