Downloads

เอกสารดาวน์โหลดสำหรับ คณาจารย์ และบุคลากร  คณะศิลปศาสตร์

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

PDF Word
  ➡  แบบฟอร์มตารางสอน
  ➡  แบบฟอร์มแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ (งานเทคโนโลยีทางการศึกษา)
  ➡  แบบฟอร์มบันทึกผลการสอน
  ➡  แบบเสนอหัวข้อโครงการวิจัยในชั้นเรียน (ฟอนต์แบบ 01)
  ➡  แบบเสนอหัวข้อโครงการวิจัยในชั้นเรียน (ฟอนต์แบบ 02)
  ➡  แบบเสนอหัวข้อโครงการวิจัยในชั้นเรียน
  ➡  แบบขอสอนชดเชย
  ➡  ใบนำส่งสาร (FAX) http://larts.rmutp.ac.th/2554/wp-content/uploads/2011/PDF/fv07.pdf
  • งานการจัดการความรู้ (KM) (กรุณาคลิกดาวโหลดที่รูป)
    •  แบบฟอร์ม Good Practice
 Files Format :   Microsoft Word 97-2003  Microsoft Word 2007-2016   Adobe Acrobat  
 (Doc) :    (Docx) :   PDF :

ฝ่ายบริหาร

  • งานบุคลากร
  ➡  ใบขอหนังสือรับรองเงินเดือน
  ➡  ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจ
  ➡ ใบลาพักผ่อน
  ➡ ใบลาไปต่างประเทศ
  ➡ แบบสำรวจความต้องการศึกษาต่อ/ผึกอบรม/ดูงาน
  ➡ ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว
  ➡ ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
  ➡ เอกสารแนวทางปฏิบัติในการจัดโครงการฝึกอบรม
  ➡ แบบรายงานแบบติดตามการนำความรู้และทักษะจากการไปฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ดูงาน ไปใช้ประโยชน์ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ (ภายในประเทศ)
  ➡ ระเบียบคณะกรรมการฯ ว่าด้วยวันเวลาทำงาน หลักเกณฑ์การลา และการจ่ายค่าตอบแทนระหว่างลา ของพนักงาน
  ➡ ระเบียบคณะกรรมการฯ ว่าด้วยวันเวลาทำงาน หลักเกณฑ์การลา และการจ่ายค่าตอบแทนระหว่างลา ของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙
  ➡ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
  ➡ แบบรายงานการปฏิบัติงานตามภาระงาน  [Excel]  [PDF


  • งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
  ➡  แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม
  ➡  ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ (กรุงเทพฯ)
  ➡  ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ (ต่างจังหวัด)

  • งานการเงิน
  ➡  หลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าสอน
  ➡ ใบสรุปการเบิกเงินค่าสอน
  ➡  ใบเบิกค่าสอน
  ➡  ใบเบิก ป.ตรี (สำหรับศูนย์พระนครเหนือ)
  ➡  ใบเบิก ปวส. (สำหรับศูนย์พระนครเหนือ)
  ➡  ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
  ➡  ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
  ➡  ใบสำคัญรับเงิน
  ➡  ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร
  ➡  แบบใบเบิกเงินค่ารับรองในการประชุมราชการ
  ➡  แบบใบเบิกเงินค่านิเทศนักศึกษา
  ➡  ผนการนิเทศนักศึกษาฝึกงานสหกิจศึกษา (รายบุคคล)
  ➡  ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
  ➡  มาตรการประหยัดงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
  ➡  ใบลงทะเบียนการฝึกอบรม-ใบรายชื่อเข้าร่วม
  ➡  สัญญาการยืมเงิน (กรุณาพิมพ์หน้า-หลังในแผ่นเดียว)
  ➡  บันทึกขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการ
  ➡  บันทึกขอส่งชดใช้เงินยืมทดรองราชการ
  ➡  ใบเดินทางไปราชการ (ส่วนที่ 1) (กรุณาพิมพ์หน้า-หลังในแผ่นเดียว)
  ➡  ใบเดินทางไปราชการ (ส่วนที่ 2)
  ➡  ใบเบิกค่าสอนเกินภาระงาน

ฝ่ายแผน

  • งานแผน
PDF Word
  ➡  แบบ ง.4 รายละเอียดคำชี้แจงรายการครุภัณฑ์
  ➡  แบบโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  ➡  แบบโครงการด้านบริการวิชาการ
  ➡  แบบโครงการด้านสังคมและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ➡  เอกสารทดลองใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Popular Rating)    

เอกสารดาวน์โหลดสำหรับนักศึกษา

 💡   แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

 💡   งานสหกิจศึกษา

 💡   ทุนการศึกษา

 💡   เอกสารกองทุนการศึกษา ประเภททุนให้เปล่า