ทั่วไปประชาสัมพันธ์หลักสูตร / Publicize the course

admission67-8

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประเภทวิชาพณิชยกรรม
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สาขางานภาษาต่างประเทศ
ภาคพิเศษ 3 ปี (จันทร์ – ศุกร์)

รอบโควตา 1 วันที่ 20 ก.ย. – 6 พ.ย. 66