ทั่วไปประชาสัมพันธ์หลักสูตร / Publicize the course

admission67-8

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สาขางานภาษาต่างประเทศ
ภาคพิเศษ 3 ปี (จันทร์ – ศุกร์)

รอบ Fasttrack คณะ รับสมัครทุกวัน ตั้งแต่วันนี้ – 5 ก.ค. 67