ทั่วไปประชาสัมพันธ์หลักสูตร / Publicize the course

admission67-5

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาการท่องเที่ยว
หลักสูตรการท่องเที่ยวและบริการ
ภาคปกติ 4 ปี และภาคสมทบ 2 ปี

รอบโควตา 1 วันที่ 20 ก.ย. – 6 พ.ย. 66