ทั่วไปประชาสัมพันธ์หลักสูตร / Publicize the course

admission67-2

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาการโรงแรม
หลักสูตรการโรงแรมและธุรกิจบริการ
ภาคปกติ 3 ปี และ ภาคสมทบ 1.5-2 ปี

รอบรับตรง 2 วันที่ 20 มี.ค. – 14 พ.ย. 67
รอบ Fasttrack คณะ รับสมัครทุกวัน ตั้งแต่วันนี้ – 5 ก.ค. 67

hotel hospitality การโรงแรม ธุรกิจ ธุรกิจบริการ การบริการ