ทั่วไปประชาสัมพันธ์หลักสูตร / Publicize the course

admission67-2

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาการโรงแรม
หลักสูตรการโรงแรมและธุรกิจบริการ
ภาคปกติ 3 ปี และ ภาคสมทบ 1.5-2 ปี

รอบโควตา 1 วันที่ 20 ก.ย. – 6 พ.ย. 66

hotel hospitality การโรงแรม ธุรกิจ ธุรกิจบริการ การบริการ