สาขาวิชา & หลักสูตร / Field of study and course

สาขาวิชาการโรงแรมและธุรกิจบริการ / Bachelor of Arts Program in Hotel and Hospitality

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ / Bachelor of Arts Program in Tourism and Hospitality

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล / Bachelor of Arts Program in English for International Communication

สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์เพื่ออาชีพและนวัตกรรมการสื่อสาร / Bachelor of Arts Program in Applied Thai for Career and Communicative Innovation

สาขาวิชาศึกษาทั่วไป