ทั่วไปประชาสัมพันธ์หลักสูตร / Publicize the course

admission67-3

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์
หลักสูตรภาษาไทยประยุกต์เพื่ออาชีพและนวัตกรรมการสื่อสาร
ภาคปกติ 4 ปี และเปิดรับนักศึกษาต่างชาติ (จีน)

รอบโควตา 1 วันที่ 20 ก.ย. – 6 พ.ย. 66