แผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน


แผนยุทธศาสตร์บริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๖

แผนยุทธศาสตร์บริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๕