แผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน

แผนยุทธศาสตร์บริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๗

แผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์

แผนบริหารความเสี่ยง  จำนวน  ๔ ข้อ

  1. อาจารย์ประจำครบกำหนดระยะเวลาการขอตำแหน่งทางวิชาการ ไม่ได้ยื่นขอตำแหน่งภายในระยะเวลาที่กำหนด
  2. จำนวนนักศึกษารับใหม่ไม่เป็นไปตามแผน
  3. ผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่บทความกี่ยวกับงานวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
  4. แผนการหารายได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการหารายได้ของคณะ

แผนยุทธศาสตร์บริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๖

แผนยุทธศาสตร์บริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๕