แผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน


แผนยุทธศาสตร์บริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๕