admission67-8

Posted Posted in ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์หลักสูตร / Publicize the course

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สาขางานภาษาต่างประเทศ ภาคพิเศษ 3 ปี (จันทร์ – ศุกร์) รอบ Fasttrack คณะ รับสมัครทุกวัน ตั้งแต่วันนี้ – 5 ก.ค. 67    

admission67-7

Posted Posted in ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์หลักสูตร / Publicize the course

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานการโรงแรม ภาคพิเศษ 3 ปี (จันทร์ – ศุกร์) รอบ Fasttrack คณะ รับสมัครทุกวัน ตั้งแต่วันนี้ – 5 ก.ค. 67

admission67-6

Posted Posted in ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์หลักสูตร / Publicize the course

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขางานการท่องเที่ยว ภาคพิเศษ 3 ปี (จันทร์ – ศุกร์) รอบ Fasttrack คณะ รับสมัครทุกวัน ตั้งแต่วันนี้ – 5 ก.ค. 67

admission67-5

Posted Posted in ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์หลักสูตร / Publicize the course

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรการท่องเที่ยวและบริการ ภาคปกติ 4 ปี และภาคสมทบ 2 ปี รอบ Fasttrack คณะ รับสมัครทุกวัน ตั้งแต่วันนี้ – 5 ก.ค. 67    

admission67-4

Posted Posted in ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์หลักสูตร / Publicize the course

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ภาคปกติ 4 ปี รอบ Fasttrack คณะ รับสมัครทุกวัน ตั้งแต่วันนี้ – 5 ก.ค. 67  

admission67-3

Posted Posted in ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์หลักสูตร / Publicize the course

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ หลักสูตรภาษาไทยประยุกต์เพื่ออาชีพและนวัตกรรมการสื่อสาร ภาคปกติ 4 ปี และเปิดรับนักศึกษาต่างชาติ (จีน) รอบ Fasttrack คณะ รับสมัครทุกวัน ตั้งแต่วันนี้ – 5 ก.ค. 67  

admission67-2

Posted Posted in ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์หลักสูตร / Publicize the course

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการโรงแรม หลักสูตรการโรงแรมและธุรกิจบริการ ภาคปกติ 3 ปี และ ภาคสมทบ 1.5-2 ปี รอบ Fasttrack คณะ รับสมัครทุกวัน ตั้งแต่วันนี้ – 5 ก.ค. 67