ทั่วไปประชาสัมพันธ์หลักสูตร / Publicize the course

admission67-7

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานการโรงแรม
ภาคพิเศษ 3 ปี (จันทร์ – ศุกร์)

รอบ Fasttrack คณะ รับสมัครทุกวัน ตั้งแต่วันนี้ – 5 ก.ค. 67