Video Clipงานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาประชาสัมพันธ์

ชื่อองค์ความรู้  : สาธิตการทำยาดมจากสมุนไพรไทย

สาธิตการทำยาดมจากสมุนไพรไทย

ชื่อองค์ความรู้  : สาธิตการทำยาดมจากสมุนไพรไทย

   กิจกรรมเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ในวาระ “100 ปี วันสิ้นพระชนม์ : กรมหลวงชุมพรฯ...หมอพร หมอเทวดา" 19 พฤษภาคม 2566 ณ คณะศิลปศาสตร์ ราชมงคลพระนคร โดยการนี้ได้รับเชิญวิทยากรจากคณะบริหารธุรกิจ เป็นผู้บรรยายและนำสาธิตวิธีการทำ