คำสั่งงานพัสดุงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาจัดซื้อ-จัดจ้างทั่วไปประกาศประชาสัมพันธ์

แจ้งการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)


<< Download - แจ้งการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) >>