งานสหกิจศึกษา

1.คู่มือสหกิจศึกษา-มทร.พระนคร (word)

2.คู่มือการเขียนรายงานสหกิจศึกษา 2555 (pdf)

3.แบบฟอร์มงานสหกิจศึกษา (word)

4.ขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารต่าง ๆ ของนักศึกษาสหกิจศึกษา (word)

5.ขั้นตอนการฝึกสหกิจศึกษา (word)

6.แบบฟอร์มสหกิจศึกษา (word)