Pok - 1.ระบบบริการเครือข่ายภายใน (VPN). 2.สิทธิ์การใช้งาน Microsoft office 365. 3. สิทธิ์ในการใช้งาน Google Teaching and Learning Upgrade สําหรับบุคลากรสายวิชาการ

ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงบริการ ของสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Posted Posted in Trick&Tips, Video Clip, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

ด้วยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการปรับปรุงระบบบริการสําหรับนักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเพื่อให้มีประสิทธิภาพ และความทันสมัยเหมาะสมกับการใช้งาน ในปัจจุบันโดยมีการปรับปรุงระบบบริการจํานวน 3 ระบบ ได้แก่ ระบบบริการเครือข่ายภายใน (VPN)  สิทธิ์การใช้งาน Microsoft office 365 สิทธิ์ในการใช้งาน Google Teaching and Learning Upgrade สําหรับบุคลากรสายวิชาการ ในการนี้ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบ บริการดังกล่าวให้ทราบทั่วกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งานต่อไป

📢 เชิญนักศึกษาและบุคลากรร่วมโครงการภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับองค์กร CORPORATE BUSINESS ENGLISH COURSE

📢 เชิญนักศึกษาและบุคลากรร่วมโครงการภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับองค์กร CORPORATE BUSINESS ENGLISH COURSE

Posted Posted in กิจกรรม, คำสั่ง, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, สถาบันภาษา

<< Download – โครงการภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับองค์กร CORPORATE BUSINESS ENGLISH COURSE >>

📢 เชิญนักศึกษาและบุคลากรร่วมโครงการภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับองค์กร CORPORATE BUSINESS ENGLISH COURSE

📢 เชิญนักศึกษาและบุคลากรร่วมโครงการภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับองค์กร CORPORATE BUSINESS ENGLISH COURSE

Posted Posted in กิจกรรม, คำสั่ง, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, สถาบันภาษา

<< Download – โครงการภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับองค์กร CORPORATE BUSINESS ENGLISH COURSE >>

📢 ประชาสัมพันธ์จากสถาบันภาษา มทร.พระนคร เรื่อง ขอนำเสนอบริการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา ม.ราชภัฎเพชรบูรณ์ ทั้งรูปแบบ Online และ Onsite ฯลฯ

📢 ประชาสัมพันธ์จากสถาบันภาษา มทร.พระนคร เรื่อง ขอนำเสนอบริการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา ม.ราชภัฎเพชรบูรณ์ ทั้งรูปแบบ Online และ Onsite ฯลฯ

Posted Posted in คำสั่ง, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, สถาบันภาษา

<< Download – ประชาสัมพันธ์จากสถาบันภาษา มทร.พระนคร เรื่อง ขอนำเสนอบริการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา ม.ราชภัฎเพชรบูรณ์ ทั้งรูปแบบ Online และ Onsite ฯลฯ >>

📢 เชิญนักศึกษาและบุคลากรร่วมโครงการภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับองค์กร CORPORATE BUSINESS ENGLISH COURSE

📢 เชิญนักศึกษาและบุคลากรร่วมโครงการภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับองค์กร CORPORATE BUSINESS ENGLISH COURSE

Posted Posted in คำสั่ง, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, สถาบันภาษา

<< Download – โครงการภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับองค์กร CORPORATE BUSINESS ENGLISH COURSE >>

เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 8 มกราคม

เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ๘ มกราคม

Posted Posted in กิจกรรม, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

สื่อเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 8 มกราคม 2567

ปก - 📢 ประกาศเจตนารมณ์นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของอธิการบดี และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

📢 ประกาศเจตนารมณ์นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของอธิการบดี และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Posted Posted in คำสั่ง, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประกาศ

<< Download – ประกาศเจตนารมณ์นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของอธิการบดี และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร >>

ขอแสดงความยินดีกับ 2 ผู้บริหารใหม่ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร คณะศิลปศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ 2 ผู้บริหารใหม่ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร คณะศิลปศาสตร์

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดี  ( Congratulations ! )   คณะศิลปศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับ 2 ผู้บริหารใหม่ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร คณะศิลปศาสตร์ ดังนี้   ลำดับที่ 1  อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี สราทตรา เล่งไพบูลย์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์  ดำรงตำแหน่ง “รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา” ประสบการณ์การทำงาน… * ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ * อาจารย์ประจำ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ คณะศิลปศาสตร์ * อาจารย์พิเศษ รายวิชากิจกรรมเข้าจังหวะ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ * วิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านนันทนาการ จิตวิทยาประยุกต์ และกลุ่มสัมพันธ์ * วิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์ * อดีตหัวหน้างานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ประวัติการทำงานด้านกิจการนิสิต-นักศึกษา – นักบริหารระดับสูงด้านกิจการนักศึกษา รุ่นที่ 3 (นบน.3) […]