ClipVedio Cut

คลิปแนะนำ คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มทร.พระนคร

Posted Posted in Video Clip, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ประชาสัมพันธ์

คลิปแนะนำ คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มทร.พระนคร / บรรยายภาษาไทย ปี 2562

ClipVedio Clip player

คลิปแนะนำ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มทร.พระนคร

Posted Posted in Video Clip, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ClipVedio Clip player

คลิปแนะนำ สาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มทร.พระนคร

Posted Posted in Video Clip, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาการโรงแรม
ClipVedio Clip player

คลิปแนะนำ สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มทร.พระนคร

Posted Posted in Video Clip, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์