งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ 2 ผู้บริหารใหม่ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร คณะศิลปศาสตร์

ขอแสดงความยินดี  ( Congratulations ! )
 
คณะศิลปศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับ 2 ผู้บริหารใหม่ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร คณะศิลปศาสตร์ ดังนี้
 
ลำดับที่ 1  อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี สราทตรา เล่งไพบูลย์
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ 
ดำรงตำแหน่ง "รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา"
ประสบการณ์การทำงาน...
* ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์
* อาจารย์ประจำ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ คณะศิลปศาสตร์
* อาจารย์พิเศษ รายวิชากิจกรรมเข้าจังหวะ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
* วิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านนันทนาการ จิตวิทยาประยุกต์ และกลุ่มสัมพันธ์
* วิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์
* อดีตหัวหน้างานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
ประวัติการทำงานด้านกิจการนิสิต-นักศึกษา
- นักบริหารระดับสูงด้านกิจการนักศึกษา รุ่นที่ 3 (นบน.3) สกอ.
- รองประธานสโมสรนิสิตคณะพลศึกษา (ศูนย์ประสานมิตร)
- รองประธานสภานิสิต (ศูนย์องครักษ์)
- รองประธานสภานิสิตฝ่ายพัฒนาบุคลากรและองค์กร มศว. 2548
รางวัลและทุนที่เคยได้รับ...
- นิสิตทุนปริญญาเอก 70 ปี 70 ทุน มศว. คืนสู่สังคม
- นิสิตทุนกิจกรรมดีเด่น ธ.กรุงเทพ
- คิดอย่างสร้างสรรค์ทำอย่างมืออาชีพ 2559
- ผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมดีเด่น 2560
- ผู้กระทำกิจกรรมดีเด่นด้าน "การส่งเสริมศักยภาพความเป็นผู้นำของนิสิต" มศว.
- นักกิจกรรมดีเด่น คณะพลศึกษา มศว ประจำปีการศึกษา 2548
- คนดีศรีนครินทร์ (ความประพฤติดีเด่น) 2548
- นักกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและสังคม 2549
 
ลำดับที่ 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รพีพรรณ สุฐาปัญณกุล
อาจารย์ กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร"
ประสบการณ์การทำงาน :
- อดีตผู้ช่วยคณบดี
- หัวหน้ากลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
- หัวหน้างานทะเบียนและหลักสูตร
- หัวหน้างานบริการวิชาการ
- หัวหน้างานหลักสูตร
- คณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์
- ช่วยราชการกองศิลป์วัฒนธรรม
 
ที่มา : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร