งานเทคโนโลยีทางการศึกษา

ขอเชิญร่วมการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางภาษาไทย 3 ประเภท (6 รายการ)

Posted on

สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร) ขอเชิญร่วมการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางภาษาไทย 3 ประเภท (6 รายการ)  ดังนี้  การแข่งขันพูดสุนทรพจน์1.1 ระดับมัธยมศึกษา หัวข้อ “โลกก้าวหน้า เศรษฐกิจก้าวไกล การสื่อสารก้าวนำ” ใช้เวลา 4 นาที (บวกลบครึ่งนาที)1.2 ระดับปริญญาตรีทุกสาขา ในสังกัดคณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร หัวข้อ “สื่อสารทันสมัย โลกก้าวไกลพัฒนา” ใช้เวลา 4 นาที (บวกลบครึ่งนาที) การแข่งขันอ่านออกเสียงร้อยแก้ว-ร้อยกรอง (กลอนสุภาพ,กาพย์ยานี11 และโคลงสี่สุภาพ)2.1 ระดับมัธยมศึกษา2.2 ระดับปริญญาตรีทุกสาขา ในสังกัดคณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร การแข่งขันแต่งคำประพันธ์ร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11 จำนวน 3 บท และกลอนสุภาพ จำนวน 2 บท)3.1 ระดับมัธยมศึกษา3.2 ระดับปริญญาตรีทุกสาขา ในสังกัดคณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร *** ชิงถ้วยรางวัล “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์” […]

กลุ่มวิชาภาษาไทย

รายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ได้บูรณาการการเขียนในรายวิชามาเขียนเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

Posted on

[fb_embed_post href=”https://www.facebook.com/LARTS.RMUTP/posts/1694456317291192/” width=”700″/]

กลุ่มวิชาภาษาไทย

การแข่งขันทักษะภาษาไทย ๙ ราชมงคล ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๓-๔ ส.คม ๖๐ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มทร.กรุงเทพ

Posted on

[fb_embed_post href=”https://www.facebook.com/LARTS.RMUTP/photos/a.121759377894235.20780.120014211402085/1616321368438021/?type=3/” width=”700″/]

กลุ่มวิชาภาษาไทย

โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ก.ค. ๖๐ ณ ห้องประชุมอาภากร อาคาร ๑ คณะศิลปศาสตร์

Posted on

[fb_embed_post href=”https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1612920275444797.1073742370.120014211402085&type=3/” width=”700″/]

งานสื่อสารองค์กร

ขอเชิญชวน นักศึกษา มทร.พระนคร ทุกชั้นปี ประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย “การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว, การพูดสุนทรพจน์, แต่งกลอนสุภาพ (ทีมละ 2 คน), การคัดลายมือ และตอบปัญหาภาษาไทย”

Posted on

Downloads

งานสื่อสารองค์กร

ขอเชิญชวนนักศึกษา มทร.พระนคร ทุกชั้นปี ประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 25 ก.ค.60

Posted on

[fb_embed_post href=”https://www.facebook.com/LARTS.RMUTP/photos/a.121759377894235.20780.120014211402085/1596720380398120/?type=3&theater/” width=”700″/]

งานสื่อสารองค์กร

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ นำนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาการด้านภาษาไทย ครั้งที่ 2

Posted on

[fb_embed_post href=”https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1264925510244277.1073742266.120014211402085&type=3/” width=”700″/]

งานสื่อสารองค์กร

บ.ดราก้อนส์ มู๊ฟ จำกัด มอบทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร

Posted on

               บริษัท ดารก้อนส์ มู้ฟ จำกัด ได้มอบทุนการศึกษา ทุน“OPEN DOOR “ให้แก่ Miss. Jiang Miw และ Miss. Zang Kejiao นักศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ เป็นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรพร้อมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาภากร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                ทั้งนี้ มีเงื่อนไขสำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุน คือ ในระหว่างที่ศึกษาจนกระทั่งสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร นักศึกษาจะต้องเรียนรู้ธุรกิจ ร่วมทำการวิจัยตลาดการบริโภคสินค้าเพื่อสุขภาพของคนจีน และสร้างช่องทางการจำหน่ายสินค้าแบบออนไลน์ร่วมกับบริษัทฯ                […]

งานสื่อสารองค์กร

ประมวลภาพ พิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาหลักสูตร 2+1 [Picture]

Posted on

ภาพและวีดีโอในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ นักศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมโครงการความร่วมมือการจัดการศึกษา รูปแบบ 2+1 สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมเชียงเงี้ยบฮ้อ คณะศิลปศาสตร์ รายละเอียดเพิ่มเติม…http://studio.rmutp.ac.th/ , #ราชมงคลพระนคร , http://www.rmutp.ac.th/ , http://arit.rmutp.ac.th/ ขอบคุณและที่มา : StudioMedia Arit ได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพและวีดีโอ     << คลิกเพื่อเข้าชมรูปที่  Facebook  

งานสื่อสารองค์กร

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ฝึกอบรมโครงการความร่วมมือการจัดการศึกษา รูปแบบ ๒+๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

Posted on

[fb_embed_post href=”https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1094418893961607.1073742196.120014211402085&type=3/” width=”700″/]

งานทะเบียนและวัดผล

สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

Posted on

ด้วย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559  สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.1 เป็นนักศึกษาต่างชาติ 1.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางด้านภาษาไทยหรือเทียบเท่า (คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.50) สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 1.3 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ 2. เอกสารประกอบการรับสมัคร ดังนี้ 2.1 ใบสมัคร(ฉบับสมบูรณ์) จำนวน 1 ฉบับ 2.2 หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ 2.3 สำเนาใบรายงานผลการเรียน (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ 2.4 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่น จำนวน 2 รูป […]

งานสื่อสารองค์กร

สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ นำนักศึกษาโครงการความร่วมมือทางการศึกษากับประเทศจีน ที่เรียนวิชาคติชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ร่วมทำบุญตักบาตรหน้าวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

Posted on

[fb_embed_post href=”https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1067975306605966.1073742189.120014211402085&type=3/” width=”700″/]

งานสื่อสารองค์กร

สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์นำนักศึกษาจีนโครงการความร่วมมือทางการศึกษา (MOU) ทัศนศึกษา ภายใต้โครงการ “การศึกษาภาษาไทยผ่านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาต่างชาติ”

Posted on

[fb_embed_post href=”https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1051283221608508.1073742183.120014211402085&type=3/” width=”700″/]