กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศกิจกรรมงานสื่อสารองค์กรทั่วไปนักศึกษาประชาสัมพันธ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์

💡 เปิดรับสมัครอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์

คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยคณาจารย์จากสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ และสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์

คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เปิดอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป  ครั้งที่ 1  ประจำปี 2564
ในรูปแบบออนไลน์
โดยคณาจารย์จากสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ และสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์

หลักสูตรที่เปิดอบรม ได้แก่

 1. โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC PREPARATION COURSE (30 ชั่วโมง )
 2. โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ IELTS SPEAKING (15 ชั่วโมง)
 3. โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ IELTS WRITING (15 ชั่วโมง)
 4. โครงการอบรมภาษาจีนเพื่อเตรียมสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาจีน HSK3 (15 ชั่วโมง)

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2564

 • ค่าธรรมเนียมการอบรม 1,000 บาท
 • มีใบประกาศนียบัตรมอบให้หลังจากผ่านการอบรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มทร.พระนคร 02-665-3523 ต่อ 1005
 • อ. อารีรัตน์ บริบูรณ์ 089-2552413 (สำหรับหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ TOEIC, IELTS WRITING และ IELTS SPEAKING )
 • อ. ชวิศา กันกา 091-8582231 (สำหรับหลักสูตรภาษาจีนเตรียมความพร้อมพิชิต HSK3)
เปิดอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ - โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ IELTS SPEAKING (15 ชั่วโมง)

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ IELTS SPEAKING (15 ชั่วโมง)

 

• ฝึกการออกเสียงเพื่อสร้างความมั่นใจ
• แนะการเลือกใช้คำศัพท์เพื่ออัพคะแนนพาร์ท Speaking
• สอนสด ออนไลน์ กับอาจารย์เจ้าของภาษา
• อบรม 15 ชั่วโมง ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ IELTS WRITING (15 ชั่วโมง)

 

• แนะเทคนิคการเขียน writing task 1 และ 2
• ให้ feedback เพื่อพัฒนางานเขียน
• สอนสด ออนไลน์ ผ่าน google meet
• อบรม 15 ชั่วโมง ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท

เปิดอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ - โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ IELTS WRITING (15 ชั่วโมง)
เปิดอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ - โครงการอบรมภาษาจีนเพื่อเตรียมสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาจีน (15 ชั่วโมง)

โครงการอบรมภาษาจีนเพื่อเตรียมสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาจีน (15 ชั่วโมง)

 

• เน้นเทคนิคการทำข้อสอบทั้ง การฟัง การอ่านและการเขียน
• สอดสด ออนไลน์ โดยอาจารย์ชาวไทย ที่มีประสบการณ์ในการสอนและอาจารย์เจ้าของภาษา ผ่าน google meet และ Ding Talk
• อบรม 15 ชั่วโมง ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท

โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC PREPARATION COURSE (30 ชั่วโมง )

 

• เน้นปูพื้นฐานไวยกรณ์และเสริมทัพคำศัพท์
• แนะเทคนิคการทำข้อสอบทั้งพาร์ท listening และ reading
• สอนสด ออนไลน์ผ่าน zoom
• อบรม 30 ชั่วโมง ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท

เปิดอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ - โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC PREPARATION COURSE (30 ชั่วโมง )