หน้าแรก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ)

กำหนดการเรียนปรับพื้นฐาน โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่สังคมมหาวิทยาลัย วันที่ 19-23 มิ.ย. 2560 คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร

กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา วันที่ 15 มิ.ย. 2560

งานเทคโนฯ ขอเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร ผู้สนใจสมัครเข้าอบรมหลักสูตรทบทวน Google for Education

ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี วัชระ โพธิสรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เป็นประธานกล่าวเปิด “โครงการอาจารย์ที่ปรึกษามือหนึ่ง”

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมาหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 2/2560

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์พรกนก ศรีงาม

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ผ่องพรรณ จันทร์กระจ่าง

งานจัดการความรู้ (KM) โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนางานสู่แนวปฏิบัติที่ดี

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการค้ดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

ประกาศรับสมัครอาจารย์ชาวต่างชาติ / ANNOUNCEMENT:Application for the Position of Foreign English Language lnstructors [New]

ประกาศรับสมัครอาจารย์ชาวต่างชาติ / ANNOUNCEMENT:Application for the Position of Foreign English Language lnstructors

ขอเชิญเข้าร่วมงาน "วันอาภากร" ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 07.00-16.00 น. ณ บริเวณลานพระอนุเสารีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และ บริเวณเรือนหมอพร

ขอเชิญเข้าร่วมงานและกำหนดการ “วันอาภากร” ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ)

ขอเชิญอาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร Google For Education เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ)

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม “โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ปีงบประมาณ 2560”

ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ประชาสัมพันธ์ งานทุน งานอาสาสมัคร และงานประชุม

มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี-เอก

ขอเรียนเชิญผู้สนใจประชุมสัมมนา “The 8th University Scholars Leadership Symposium: Building life, Giving Hope”

ขอเชิญ อาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร Google for Education

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

แนวปฏิบัติในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ใบจองภาพรับปริญญาปีนี้

ประกาศ จาก งานสวัสดิการนักศึกษา

คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา “เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐”

โครงการฝึกทักษะ ภาษาอังกฤษ กับสถาบันภาษา ม.ราชมงคลพระนคร

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูล eBooks Access Engineering

ประกาศ จาก งานทะเบียนและวัดผล