1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย7 วัดงานบริการวิชาการงานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาตำบลท่าราบประชาสัมพันธ์

วัดใหญ่สุวรรณาราม – ตำบลท่าราบ – 7 วัด

วัดใหญ่สุวรรณาราม ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จัดหวัดเพชรบุรี