1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย7 วัดงานบริการวิชาการงานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาตำบลท่าราบประชาสัมพันธ์

วัดกำแพงแลง – ตำบลท่าราบ – 7 วัด

วัดกำแพงแลง ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จัดหวัดเพชรบุรี