admission67-3

Posted Posted in ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์หลักสูตร / Publicize the course

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ หลักสูตรภาษาไทยประยุกต์เพื่ออาชีพและนวัตกรรมการสื่อสาร ภาคปกติ 4 ปี และเปิดรับนักศึกษาต่างชาติ (จีน) รอบโควตา 1 วันที่ 20 ก.ย. – 6 พ.ย. 66  

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ เป็นตัวแทนนักศึกษา มทร.พระนคร ร่วมโครงการถวายงานผ่านภาษา "ตามรอยพระยุคลบาท ช่วยชาติได้อย่างไร"

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ เป็นตัวแทนนักศึกษา มทร.พระนคร ร่วมโครงการถวายงานผ่านภาษา “ตามรอยพระยุคลบาท ช่วยชาติได้อย่างไร”

Posted Posted in กิจกรรม, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, นักศึกษา, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์

การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ รอบคัดเลือกกรุงเทพมหานคร หัวข้อ “ใช้ความรู้ให้ถูกทาง สร้างคนสร้างชาติให้เจริญ”

คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) นำนักศึกษาเข้าค่ายภาษาและวรรณศิลป์ ครั้งที่ 4

คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) นำนักศึกษาเข้าค่ายภาษาและวรรณศิลป์ ครั้งที่ 4

Posted Posted in กิจกรรม, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, นักศึกษา, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์

สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) นำนักศึกษาเข้าค่ายภาษาและวรรณศิลป์ ครั้งที่ 4 สร้างแรงบันดาล อ่าน เขียน วรรณกรรมร่วมสมัย และฝึกปฏิบัติพูดจับใจในวงเล่า สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) นำนักศึกษาเข้าค่ายภาษาและวรรณศิลป์ ครั้งที่ 4 สร้างแรงบันดาล อ่าน…โพสต์โดย คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อ วันพุธที่ 24 มีนาคม 2021

สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) รับสมัครนักศึกษาไทยและต่างชาติ เข้าศึกษาต่อหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ประจำปีการศึกษา 2564 ใน 3 รูปแบบ

สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) รับสมัครนักศึกษาไทยและต่างชาติ

Posted Posted in กิจกรรม, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, นักศึกษา, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์

รับสมัครนักศึกษาไทยและต่างชาติ เข้าศึกษาต่อหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ประจำปีการศึกษา 2564 ใน 3 รูปแบบ สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) รับสมัครนักศึกษาไทยและต่างชาติ…โพสต์โดย คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อ วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2021

ทีมงานคุณภาพ ตำบลท่าราบ - ตำบลคลองกระแชง (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มทร.พระนคร จัดพิธีเปิดและปฐมนิเทศคณะทำงาน และลงพื้นที่ชุมชนเชิงรุกวางแผนพัฒนายกระดับเศรษฐกิจแบบบูรณาการ พร้อมขับเคลื่อนยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 64 ที่ผ่านมา ทีมผู้บริหารโครงการตำบลท่าราบ นำโดย ผศ.ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร หัวหน้าโครงการฯ พร้อมด้วยทีมงาน และ ทีมผู้บริหารโครงการตำบลคลองกระแชง นำโดย ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย หัวหน้าโครงการฯ ลงพื้นที่ชุมชนแบบเชิงรุก ร่วมกันวางแผนพัฒนายกระดับเศรษฐกิจแบบบูรณาการ เพื่อร่วมพัฒนาพื้นที่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมที่มีความครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ ตามปัญหาและความต้องการชุมชน และจัดพิธีเปิดและปฐมนิเทศคณะทำงาน ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวง อว. โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจากทั้งสองตำบล ตำบลละ 18 คน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 36 คน พิธีจัดขึ้น ณ ศาลาคามวาสี ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ทีมงานคุณภาพ ตำบลท่าราบ – ตำบลคลองกระแชง (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มทร.พระนคร

Posted Posted in กิจกรรม, งานบริการวิชาการ, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, ฝ่ายวิชาการและวิจัย, สาขาวิชาการท่องเที่ยว, สาขาวิชาการโรงแรม, สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์

ทีมงานคุณภาพ ตำบลท่าราบ – ตำบลคลองกระแชง (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มทร.พระนคร จัดพิธีเปิดและปฐมนิเทศคณะทำงาน และลงพื้นที่ชุมชนเชิงรุกวางแผนพัฒนายกระดับเศรษฐกิจแบบบูรณาการ พร้อมขับเคลื่อนยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 64 ที่ผ่านมา ทีมผู้บริหารโครงการตำบลท่าราบ นำโดย ผศ.ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร หัวหน้าโครงการฯ พร้อมด้วยทีมงาน และ ทีมผู้บริหารโครงการตำบลคลองกระแชง นำโดย ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย หัวหน้าโครงการฯ ลงพื้นที่ชุมชนแบบเชิงรุก ร่วมกันวางแผนพัฒนายกระดับเศรษฐกิจแบบบูรณาการ เพื่อร่วมพัฒนาพื้นที่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมที่มีความครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ ตามปัญหาและความต้องการชุมชน และจัดพิธีเปิดและปฐมนิเทศคณะทำงาน ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวง อว. โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจากทั้งสองตำบล ตำบลละ 18 คน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 36 คน พิธีจัดขึ้น ณ ศาลาคามวาสี ตำบลคลองกระแชง […]

สอบสัมภาษณ์นักศึกษารูปแบบออนไลน์ ระดับปริญญาตรี 2564 TCAS1 Portfolio

สอบสัมภาษณ์นักศึกษารูปแบบออนไลน์ ระดับปริญญาตรี 2564 TCAS1 Portfolio

Posted Posted in กิจกรรม, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, ฝ่ายวิชาการและวิจัย, สาขาวิชาการท่องเที่ยว, สาขาวิชาการโรงแรม, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล, สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์

คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS1 Portfolio (ยื่นแฟ้มสะสมงาน) ประจำปีการศึกษา 2564 โดยใช้รูปแบบออนไลน์ อาทิเช่น Line Call , Google meet และโทรศัพท์ สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยมีผู้สมัครทั้งหมด 91 คน จากทั้ง 4 สาขาวิชา คณะศิลปศาสตร์ สอบสัมภาษณ์นักศึกษารูปแบบออนไลน์ ระดับปริญญาตรี 2564 TCAS1 Portfolio คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง)…โพสต์โดย คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อ วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2021

#คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) เปิดสอน 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาโรงแรม สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล และ สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์

💢คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) เปิดสอน 4 สาขาวิชา

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

#คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) เปิดสอน 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาโรงแรม สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล และ สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษา #ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ทั้ง 9 คณะ 🌐สมัครผ่านทาง…โพสต์โดย RmutpFB เมื่อ วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2021

สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) ร่วมกับกองศิลปวัฒนธรรม จัดการประกวดสุนทรพจน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ “นักเรียนเตรียมอุดม และนักศึกษา มรภ..รำไพพรรณี คว้ารางวัลชนะเลิศ”

สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) ร่วมกับกองศิลปวัฒนธรรม

Posted Posted in กิจกรรม, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ประกาศ, ฝ่ายวิชาการและวิจัย, สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์

จัดการประกวดสุนทรพจน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ “นักเรียนเตรียมอุดม และนักศึกษา มรภ..รำไพพรรณี คว้ารางวัลชนะเลิศ” สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) ร่วมกับกองศิลปวัฒนธรรม จัดการประกวดสุนทรพจน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ…โพสต์โดย คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2020

สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) ร่วมกับโรงเรียนชะอำ คุณหญิงเนื่องบุรี จังหวัดเพชรบุรี ดำเนินกิจกรรมในโครงการค่ายยุวชนผู้นำรักการอ่าน ภายใต้กิจกรรม " ยิ่งอ่าน ยิ่งยิ้ม ยิ่งอ่าน ยิ่งได้ "

สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) ร่วมกับโรงเรียนชะอำ คุณหญิงเนื่องบุรี จังหวัดเพชรบุรี

Posted Posted in กิจกรรม, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์

ดำเนินกิจกรรมในโครงการค่ายยุวชนผู้นำรักการอ่าน ภายใต้กิจกรรม ” ยิ่งอ่าน ยิ่งยิ้ม ยิ่งอ่าน ยิ่งได้ “ สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) ร่วมกับโรงเรียนชะอำ คุณหญิงเนื่องบุรี จังหวัดเพชรบุรี…โพสต์โดย คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2020

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ ประชุมอาจารย์ประจำสาขาฯ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ ประชุมอาจารย์ประจำสาขาฯ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

Posted Posted in กิจกรรม, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ อาจารย์วิไลลักษณ์ ตางาม ผู้ช่วยคณบดี/หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ ประชุมอาจารย์ประจำสาขาฯ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ผู้บริหารคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ร่วมประชุมให้แนวทางพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ผู้บริหารคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ร่วมประชุมให้แนวทางพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์

Posted Posted in กิจกรรม, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์

ประชุมให้แนวทางพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์

เปิดตัวคลิปแรก สุดปัง! กับนักกีฬาโอลิมปิค คนแรกของมหาวิทยาลัย เด็กสาขาวิชาเอกภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์

เปิดตัวคลิปแรก สุดปัง! กับนักกีฬาโอลิมปิค คนแรกของมหาวิทยาลัย เด็กสาขาวิชาเอกภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์, สารพันความรู้

เปิดตัวคลิปแรก สุดปัง! กับนักกีฬาโอลิมปิค คนแรกของมหาวิทยาลัย เด็กสาขาวิชาเอกภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ ในรายการสารพันความรู้ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ กับศิลปศาสตร์ วังนางเลิ้ง มทร.พระนคร “ไทย-จีน ออนไลน์ กับไทยประยุกต์” ตอน ไม่ประมาท…การ์ดอย่าตก ผศ.ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ วังนางเลิ้ง มทร.พระนคร ในฐานะที่ปรึกษาชมรมกีฬาศิลปะการต่อสู้ของมหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นแขกรับเชิญ เปิดตัวในรายการ “สารพันความรู้ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ กับศิลปศาสตร์ วังนางเลิ้ง มทร.พระนคร” ตอนไทย-จีนออนไลน์ กับไทยประยุกต์ ซึ่งเป็นคลิปแรกของสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ รายการที่เน้นการให้ความรู้โดยใช้เวลาช่วงสั้นๆ ด้วยการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาไทย และภาษาจีน ผ่านเรื่องราวที่น่าสนใจ ซึ่งตอนปฐมบทนี้ สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ ได้นำเสนอคำศัพท์ที่กำลังอยู่ในกระแสความสนใจของคนทั้งประเทศ คือ “ไม่ประมาท…การ์ดอย่าตก” พร้อมโชว์ลีลาการชกมวย – การตั้งการ์ดของนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย คนแรกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นายธิติสรรค์ ปั้นโหมด ซึ่งปัจจุบัน กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 ของสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ […]

สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ ขานรับนโยบาย จัดสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์นักศึกษาต่างชาติ ด้วยระบบออนไลน์

สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ ขานรับนโยบาย จัดสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์นักศึกษาต่างชาติ ด้วยระบบออนไลน์

Posted Posted in กิจกรรม, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์

ชื่อจีน บิงซู ชื่อไทย ปิ่ง คนนี้ สอบเข้าได้ที่ 1 จากการสัมภาษณ์ออนไลน์ พบว่า ”เก่งมาก” เป็นนักธุรกิจระหว่างประเทศ นำเข้าสินค้าจีน ส่งออกทุเรียน ยางพาราไปเมืองจีน มีทัศนคติที่ดีในการเรียนรู้ภาษาไทย น่าจะเป็น “ลูกศิษย์ไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ ที่มีคุณภาพ อย่างแน่นอน ครับ”

ClipVedio Clip player

คลิปแนะนำ สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มทร.พระนคร

Posted Posted in Video Clip, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์

ขอแสดงความยินดีกับ นายศราวุฒิ สุขเทศ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) รับรางวัล “เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ”

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์
ปก-สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ ฝึกพัฒนาทักษะการพูด ให้กับนักศึกษาในสาขาฯ ประจำวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 ช่วงเช้า ณ ศูนย์ส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา

สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ ฝึกพัฒนาทักษะการพูด ให้กับนักศึกษาในสาขาฯ ประจำวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 ช่วงเช้า ณ ศูนย์ส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา

Posted Posted in กิจกรรม, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์
ปก-คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) ร่วมหารือการทำความร่วมมือกับบริษัทการศึกษาจีน

คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) ร่วมหารือการทำความร่วมมือกับบริษัทการศึกษาจีน

Posted Posted in กองวิเทศสัมพันธ์, การประชุม, กิจกรรม, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์
ปก-เมื่อ 17 พ.ย. 2562 เด็กไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ วังนางเลิ้ง คว้าเหรียญเงิน ในศึกกำปั้นชิงแชมป์เอเชีย ที่ประเทศมองโกเลีย

เมื่อ 17 พ.ย. 2562 เด็กไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ วังนางเลิ้ง คว้าเหรียญเงิน ในศึกกำปั้นชิงแชมป์เอเชีย ที่ประเทศมองโกเลีย

Posted Posted in กิจกรรม, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ประชาสัมพันธ์
สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ วังนางเลิ้ง นำนักศึกษาไทย-จีน เยือนสุโขทัย ราชธานีเก่าของไทย เรียนรู้ลายสือไทย ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีพร้อมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน ในเทศกาลลอยกระทง

สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ วังนางเลิ้ง นำนักศึกษาไทย-จีน เยือนสุโขทัย ราชธานีเก่าของไทย เรียนรู้ลายสือไทย ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีพร้อมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน ในเทศกาลลอยกระทง

Posted Posted in กิจกรรม, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์
ปก-สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) บุกตลาดการศึกษา ไทย-จีน หวังเพิ่มจำนวนนักศึกษาต่างชาติให้กับคณะและมหาวิทยาลัย ระหว่าง 8-10 พฤศจิกายน 2562 ที่ Hall 9 อิมแพคเมืองทองธานี

สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) บุกตลาดการศึกษา ไทย-จีน หวังเพิ่มจำนวนนักศึกษาต่างชาติให้กับคณะและมหาวิทยาลัย ระหว่าง 8-10 พฤศจิกายน 2562 ที่ Hall 9 อิมแพคเมืองทองธานี

Posted Posted in กิจกรรม, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์
สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ เปิดหลักสูตรพิเศษสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ เปิดหลักสูตรพิเศษสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์
วันที่ 16 ตุลาคม 2562 อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ นำนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ (นักศึกษาจีน) เยี่ยมชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เพื่อศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทย

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ นำนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ (นักศึกษาจีน) เยี่ยมชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เพื่อศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทย

Posted Posted in กิจกรรม, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาการท่องเที่ยว, สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์
คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) โดยร่วมมือกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล และสาขาวิชาการท่องเที่ยว เปิด "รายวิชาเลือกเสรี" ด้านภาษา

คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) โดยร่วมมือกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล และสาขาวิชาการท่องเที่ยว เปิด “รายวิชาเลือกเสรี” ด้านภาษา

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, ฝ่ายวิชาการและวิจัย

คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) โดยร่วมมือกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล และสาขาวิชาการท่องเที่ยว เปิด “รายวิชาเลือกเสรี” ด้านภาษา ให้ นศ. ทุกคณะได้ลงทะเบียนเลือกเรียน ทั้งภาษาอังกฤษ (สอนเป็นภาษาอังกฤษ) และภาษาจีน (หลักสูตร 2 ภาษา สอนเป็นภาษาอังกฤษ) เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาและเตรียมพร้อมสู่โลกอาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2562 ใน 2 รายวิชา #ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ & #ภาษาจีนพื้นฐานเพิ่อการท่องเที่ยว รายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) โทร.0 2665 3555 ต่อ 1006

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (สังกัดสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์) ครั้งที่ 1/2562

Posted Posted in งานบุคลาการ, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ประกาศ, ฝ่ายบริหาร, สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์

>> Download <<

สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ / Bachelor of Arts Program in Applied Thai

สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ “แจง” ยอดรับนักศึกษา’62 ตามเป้า เด็กไทย-จีน สมัครเรียนทั้ง 3 หลักสูตร

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์