งานศิลป​วัฒนธรรมงานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปประชาสัมพันธ์ฝ่ายกิจการนักศึกษา

งานศิลป​วัฒนธรรม​ ฝ่าย​กิจการ​นักศึกษา​ คณะ​ศิลปศาสตร์

ขอเชิญร่วมพิธี​แสดงความ​จงรักภักดี​และ​น้อม​รำ​ลึก​ใน​พระ​มหา​กรุณา​ธิคุณ​ เนื่อง​ในวัน​คล้าย​วัน​สวรรคต​ พระบาท​สมเด็จ​พระบรม​ชน​กา​ธิเบศร​ มหา​ภูมิพล​อดุลยเดช​มหาราช​ บรม​นาถ​บพิตร

ขอเชิญร่วมพิธี​แสดงความ​จงรักภักดี​และ​น้อม​รำ​ลึก​ใน​พระ​มหา​กรุณา​ธิคุณ​
เนื่อง​ในวัน​คล้าย​วัน​สวรรคต​ พระบาท​สมเด็จ​พระบรม​ชน​กา​ธิเบศร​ มหา​ภูมิพล​อดุลยเดช​มหาราช​ บรม​นาถ​บพิตร
วันที่ 12 ตุลาคม​ 2564
เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้อง LA102​ อาคารปฏิบัต​ิการการโรงแรม​และ​การ​ท่องเที่ยว

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร - Banner -2021

...................ทั้งนี้ ​งานศิลป​วัฒนธรรม​ ยังมี​กิจกรรม​ในรูปแบบออนไลน์​เพื่ออำนวย​ความสะดวก​ทุกท่านในการมีส่วน​ร่วม ซึ่งจะดำเนินการ​เผยแพร่​กิจกรรม​ออนไลน์​ในวันพรุ่งนี้​ต่อไป