งานสื่อสารองค์กรนักศึกษาประกาศประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการใช้ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อ โควิด-19

สำหรับนักศึกษาราชมงคลพระนครทุกคน ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 🥰