EP01-05 ภาษาโฆษณา โดย อาจารยเจนตา แก้วลาย และ อาจารยอรพร พุทธพงษ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ตอนที่01- 05

ภาษาโฆษณา โดย อาจารย์ เจนตา แก้วลาย และ อาจารย์อรพร พุทธพงษ์

Posted Posted in งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล, สารพันความรู้

คลิกที่ภาพ เพื่อรับชมวีดิโอ

ขอเชิญร่วมฟังการเสวนาทางวิชาการ ในหัวข้อ English for International Communication: Using English to convey international cultures

ขอเชิญร่วมฟังการเสวนาทางวิชาการ ในหัวข้อ English for International Communication: Using English to convey international cultures

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ClipVedio Clip player

คลิปแนะนำ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มทร.พระนคร

Posted Posted in Video Clip, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 62 สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 62 สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส

Posted Posted in กิจกรรม, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ขอแสดงความยินดี อาจารย์อารีรัตน์ บริบูรณ์ เนื่องในโอกาสได้รับให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยคณบดี คณะศิลปศาสตร์"

ขอแสดงความยินดี อาจารย์อารีรัตน์ บริบูรณ์ เนื่องในโอกาสได้รับให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยคณบดี คณะศิลปศาสตร์”

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติมอบรางวัลการแข่งขัน Liberal Arts’ Talent Contest จัดโดยสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติมอบรางวัลการแข่งขัน Liberal Arts’ Talent Contest จัดโดยสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมอบรมมารยาท และวิธีการรับประทานอาหารตะวันตก

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

9 มีนา 60 ขอเชิญนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ทุกชั้นปี ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2560 (Video Clip)

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, นักศึกษา, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาการท่องเที่ยว, สาขาวิชาการโรงแรม, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

              9 มีนาคม 2560  ขอเชิญนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ทุกชั้นปี ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2560 ด้วยเครื่องลงคะแนนเสียงระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00น. ณ บริเวณโถงหน้าห้องประชุมอาภากร ทั้งนี้  สามารถชม Video Clip แนะนำตัวผู้สมัครรับการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร ประจำปีการศึกษา 2560 ทั้ง 3 หมายเลข ได้ดังต่อไปนี้ หมายเลข 1  วีดีโอแนะนำผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสโมสรนักศึกษา สาขาวิชาการโรงแรม

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรม “การเตรียมความพร้อมสู่โลกของการฝึกงานและการทำงาน” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล จัดอบรมเทคนิคการสัมภาษณ์งานและการเขียนจดหมายสมัครงาน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมออกสหกิจ

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

ประมวลภาพ โครงการฝึกภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร เมื่อวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2559

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, ฝ่ายวิชาการและวิจัย, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

คณะศิลปศาสตร์เปิดรับตรงรอบ 2 สาขาการโรงแรมและสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, ฝ่ายวิชาการและวิจัย, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

คณะศิลปศาสตร์เปิดรับตรงรอบ 2  สาขาการโรงแรมและสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่คณะ หรือ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp ตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 9 มิถุนายน 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(สวท.) โทร.0 2665 3777 ต่อ 6302-9 หรือ 6409 http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp  

โครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนสำหรับบุคลากร

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี วัชระ โพธิสรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนสำหรับบุคลากร จัดโดยสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรในมหาวิทยาลัยได้ใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง และมีความตระหนักถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษในการเป็นประชากรในประชาคมอาเซียน                  โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Vince Goldie ผู้บริหาร Hospitality Solutions เป็นวิทยากรบรรยายการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษกับงานอาชีพ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ซึ่งมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 26-27 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ณ ห้อง 3301 อาคาร 3 คณะศิลปศาสตร์ ที่มา: สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล และงานสื่อสารองค์กร คณะศิลปศาสตร์ , งานสื่อสารองค์กร คณะศิลปศาสตร์     << คลิกเพื่อเข้าชมรูปที่  Facebook […]

ประมวลภาพ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ คณะศิลปศาสตร์

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, นักศึกษา, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาการท่องเที่ยว, สาขาวิชาการโรงแรม, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล, เจ้าหน้าที่

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและงานราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2558

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, ฝ่ายกิจการนักศึกษา, สาขาวิชาการท่องเที่ยว, สาขาวิชาการโรงแรม, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสือสารสากล นำ นศ.ของสาขาวิชาฯ เข้าร่วมกิจกรรม “มทร.พระนคร สนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 3 วิถีเศรษฐกิจพอเพียงด้านสมุนไพรไทย”

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

กำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2557 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 8 กันยายน 2559 (ช่วงเช้า)

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, นักศึกษา, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาการท่องเที่ยว, สาขาวิชาการโรงแรม, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล, สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล จัดโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แก่นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ หัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพและการแต่งหน้าพื้นฐาน”

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล เข้ารับโล่เกียรติคุณการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (การสอนออกอากาศการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม)

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แก่นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ จัดโดยสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล, อบรม

Application for the Position of Foreign Language Instructors

Posted Posted in งานบุคลาการ, งานวิเทศสัมพันธ์, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

กิจกรรมนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวเป็นภาษาอังกฤษ “TOURIST’S DESTINATION PRESENTATION”

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาการท่องเที่ยว, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล