ประกาศสอบราคาฯ / จัดซื้อ-จัดจ้าง / ขายทอดตลาด

ข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง รับสมัครพนักงานขับรถยนต์
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒


ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒


ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒


ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒


ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒


ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒


ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒


ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒


ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒


ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒


ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒


ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑


ประกาศ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑


ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑


ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑


ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑


ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑


ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐


ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐


ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐


ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐


ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐


ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐


ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐


ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙


ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙


ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙


ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙


ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙


ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙


ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙


ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙


ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙


ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙


ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙


๑-๕๙-๒: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน ๒๙ รายการ ดังรายละเอียดด้านล่างนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙


๑-๕๙: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน ๒๙ รายการ ดังรายละเอียดด้านล่างนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙


คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคาร 3 หลัง ของคณะศิลปศาสตร์  ดังรายละเอียดด้านล่างนี้

ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558


คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์ประมูลขายเศษวัสดุรื้อถอนงานก่อสร้าง จำนวน 1 รายการดังนี้

1.ประกาศประมูลขายเศษวัสดุรื้อถอนงานก่อสร้าง

ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์สอบราคา จำนวน 1 รายการดังนี้

1.สอบราคาจ้างเช่าชุดการแสดงพิธีเปิด-การแข่งขันพระนครเกมส์ ครั้งที่ 31 (องค์ 2)

ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม 2558


 


ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์สอบราคาจำนวน 1 รายการดังนี้

1.สอบราคาจ้างเช่าชุดการแสดงพิธีเปิด-การแข่งขันพระนครเกมส์ ครั้งที่ 31 (องค์ 1)

ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557


คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์สอบราคาครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการดังนี้

1.เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล

2.เครื่องถ่ายเอกสาร ความเร็ว 55 แผ่นต่อนาที

3.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 10 เครื่อง

ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2557