งานพัสดุงานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาจัดซื้อ-จัดจ้างทั่วไปประกาศประชาสัมพันธ์ฝ่ายบริหาร

ประกาศ มทร.พระนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้งจ้างซ่อมแซมฝ่าเพดานห้องเรียน อาคารเรียน 3 คณะศิลปศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้งจ้างซ่อมแซมฝ่าเพดานห้องเรียน อาคารเรียน 3 คณะศิลปศาสตร์ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)