1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย7 วัดงานบริการวิชาการงานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาตำบลท่าราบประชาสัมพันธ์

วัดสนามพราหมณ์ – ตำบลท่าราบ – 7 วัด

วัดสนามพราหมณ์ ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จัดหวัดเพชรบุรี