1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย7 วัดงานบริการวิชาการงานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาตำบลท่าราบประชาสัมพันธ์

วัดเพชรพลี – ตำบลท่าราบ – 7 วัด

วัดเพชรพลี ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จัดหวัดเพชรบุรี