1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย7 วัดงานบริการวิชาการงานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาตำบลท่าราบประชาสัมพันธ์

วัดไผ่ล้อม – ตำบลท่าราบ – 7 วัด

วัดไผ่ล้อม ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จัดหวัดเพชรบุรี