1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย7 วัดงานบริการวิชาการงานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาตำบลท่าราบประชาสัมพันธ์

วัดเกาะแก้วสุทธาราม – ตำบลท่าราบ – 7 วัด

วัดเกาะแก้วสุทธาราม ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จัดหวัดเพชรบุรี