1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย7 ร้านอาหารงานบริการวิชาการงานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาตำบลท่าราบประชาสัมพันธ์

ร้าน ลอดช่องงน้ำตาลข้น – ตำบลท่าราบ – 7 ร้านอาหาร

ร้าน ลอดช่องน้ำตาลข้น @โพธ์การ้องเติมความหวานเพิ่มความรัก ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จัดหวัดเพชรบุรี