1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย7 ร้านอาหารงานบริการวิชาการงานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาตำบลท่าราบประชาสัมพันธ์

ร้าน ข้าวแช่แม่อร – ตำบลท่าราบ – 7 ร้านอาหาร

ร้าน ข้าวแช่แม่อร ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จัดหวัดเพชรบุรี - 7 ร้านอาหาร