ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอาทิตติญา ศรีดวม อดีตนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 และ นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว เนื่องในโอกาสได้รับการคัดเลือก ให้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยในการเข้ารับรางวัล "ความประพฤติดีของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยประจำปีการศึกษา 2564"

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอาทิตติญา ศรีดวม อดีตนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 และ นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, นักศึกษา, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาการท่องเที่ยว, สโมสรนักศึกษา

.          ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอาทิตติญา ศรีดวม อดีตนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 และ นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว เนื่องในโอกาสได้รับการคัดเลือก ให้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยในการเข้ารับรางวัล “ความประพฤติดีของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยประจำปีการศึกษา 2564” .          ทั้งนี้ นักศึกษาเป็นบุคคลที่มีความประพฤติดี มีจิตอาสา มีความรับผิดชอบต่อสังคมและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี บนพื้นฐานของความเสียสละและความกตัญญูต่อบุพการีตลอดจนครูบาอาจารย์ นอกจากนี้จากความประพฤติอันดีงามของนักศึกษาจึงได้รับการยอมรับจากนักศึกษาของคณะให้เป็นผู้นำนักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เนื่องในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

เนื่องในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เนื่องในโอกาสได้รับการคัดเลือกจากคณะผู้บริหารทั้งมหาวิทยาลัย (กลุ่มที่ไม่ได้เป็นกรรมการสภาฯ) เพื่อเป็นตัวแทนผู้บริหารในการสรรหาอธิการบดี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

เนื่องในโอกาสได้รับการคัดเลือกจากคณะผู้บริหารทั้งมหาวิทยาลัย (กลุ่มที่ไม่ได้เป็นกรรมการสภาฯ) เพื่อเป็นตัวแทนผู้บริหารในการสรรหาอธิการบดี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ขอแสดงความยินดี กับ ดร.ใบเฟิร์น วงษ์บัวงาม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม จากมหาวิทยาลัยพะเยา

ขอแสดงความยินดี กับ ดร.ใบเฟิร์น วงษ์บัวงาม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาการท่องเที่ยว

ขอแสดงความยินดี กับ ดร.ใบเฟิร์น วงษ์บัวงาม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม จากมหาวิทยาลัยพะเยา

คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับ นายรัฐกร คงคาเย็น ที่ได้รับคัดเลือกในการดำรงตำแหน่ง นายกสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) ประจำปีการศึกษา 2564 🎉🎉

คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) ขอแสดงความยินดีกับ นายรัฐกร คงคาเย็น นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, นักศึกษา, ประชาสัมพันธ์

ที่ได้รับคัดเลือกในการดำรงตำแหน่ง นายกสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) ประจำปีการศึกษา 2564 🎉🎉 คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับ นายรัฐกร คงคาเย็น…โพสต์โดย คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2021

คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นิตินันท์ ศรีสุวรรณ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นิตินันท์ ศรีสุวรรณ

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาการท่องเที่ยว

คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร             ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นิตินันท์ ศรีสุวรรณ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งแด่ ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งแด่ ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งแด่ ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ขอแสดงความยินดี (Congratulations) แก่ น.ส.พรชนก เพี้ยกำ น.ศ.ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาไทยประยุกต์

ขอแสดงความยินดี (Congratulations) แก่ น.ส.พรชนก เพี้ยกำ น.ศ.ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาไทยประยุกต์

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

คณะศิลปศาสตร์ สุดปลื้ม!!! นักวิ่งน่องเหล็กออนไลน์ น้องบีม น.ศ.หญิงจากสาขาวิชาไทยประยุกต์ วิ่งเก็บระยะรวมได้สูงสุด นำโด่งครองแชมป์ประเภทหญิง จากรายการ Virtual Run 2020 กองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร ขอแสดงความยินดี (Congratulations) คณะศิลปศาสตร์ สุดปลื้ม!!! นักวิ่งน่องเหล็กออนไลน์ น้องบีม…โพสต์โดย คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2021

คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) ยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่ ว่าที่ร้อยตรีสราทตรา เล่งไพบูลย์ ในโอกาสสอบบรรจุเข้าเป็น อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) ยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

ว่าที่ร้อยตรีสราทตรา เล่งไพบูลย์ ในโอกาสสอบบรรจุเข้าเป็น อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) ยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่ อาจารย์เมทิกา พ่วงแสง ในโอกาสสอบบรรจุเข้าเป็น อาจารย์ประจำ คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) ยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

อาจารย์เมทิกา พ่วงแสง ในโอกาสสอบบรรจุเข้าเป็น อาจารย์ประจำ คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับ ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ อังคณา แวซอเหาะ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการให้เป็น "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ " ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ศึกษาทั่วไป) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร # คณะศิลปศาสตร์ วังนางเลิ้ง # http://www.larts.rmutp.ac.th

ขอแสดงความยินดีกับ ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ อังคณา แวซอเหาะ

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการให้เป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ” ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ศึกษาทั่วไป) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับ ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ อังคณา แวซอเหาะ…โพสต์โดย คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อ วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2020

ศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ วังนางเลิ้ง ได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔” ในงานครบรอบ ๑๖ ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นางวิไลลักษณ์ ตางาม ผู้ช่วยคณบดีและหัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ วังนางเลิ้ง ศูนย์พณิชยการพระนคร เปิดเผยว่า “ขอแสดงความยินดีกับ Mr.Xin Li หรือ นายฉัตรอุดม ศิษย์เก่า ซึ่งเป็นนักศึกษาจีน จากสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการให้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ของมหาวิทยาลัย โดยจะเข้ารับโล่เกียรติยศในวันสถาปนามหาวิทยาลัย ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น ๓ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร”

ศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ วังนางเลิ้ง ได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔” ในงานครบรอบ ๑๖ ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

นางวิไลลักษณ์ ตางาม ผู้ช่วยคณบดีและหัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ วังนางเลิ้ง ศูนย์พณิชยการพระนคร เปิดเผยว่า “ขอแสดงความยินดีกับ Mr.Xin Li หรือ นายฉัตรอุดม ศิษย์เก่า ซึ่งเป็นนักศึกษาจีน จากสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการให้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ของมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ วังนางเลิ้ง ได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔” ในงานครบรอบ ๑๖ ปี…โพสต์โดย คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2020

คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภูมิพัฒน์ ทองคำ ในโอกาสได้รับรางวัลชมเชย "ผู้มีบุคลิกภาพดีสายวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2563"

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภูมิพัฒน์ ทองคำ

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลชมเชย “ผู้มีบุคลิกภาพดีสายวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2563” คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภูมิพัฒน์ ทองคำ ในโอกาสได้รับรางวัลชมเชย "ผู้มีบุคลิกภาพดีสายวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2563"โพสต์โดย คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อ วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2020

คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกลอยใจ วรรณชัย ในโอกาสได้รับรางวัลชมเชย "ผู้มีบุคลิกภาพดีสายสนับสนุน ประจำปี พ.ศ. 2563"

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกลอยใจ วรรณชัย

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

Shortcodes Ultimate คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกลอยใจ วรรณชัย ในโอกาสได้รับรางวัลชมเชย "ผู้มีบุคลิกภาพดีสายสนับสนุน ประจำปี พ.ศ. 2563"โพสต์โดย คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อ วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2020

คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ระวิวรรณ ธรณี ในโอกาสได้รับรางวัล "ผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563"

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ระวิวรรณ ธรณี

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล “ผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563” คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ระวิวรรณ ธรณี ในโอกาสได้รับรางวัล "ผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563"โพสต์โดย คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อ วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2020

คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์ ในโอกาสได้รับรางวัล "นักบริการวิชาการดีเด่นแบบให้เปล่า ประจำปี พ.ศ. 2563"

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล “นักบริการวิชาการดีเด่นแบบให้เปล่า ประจำปี พ.ศ. 2563” คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์ ในโอกาสได้รับรางวัล "นักบริการวิชาการดีเด่นแบบให้เปล่า ประจำปี พ.ศ. 2563"โพสต์โดย คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อ วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2020

คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภคพนธ์ ศาลาทอง ในโอกาสได้รับรางวัลชมเชย "ข้าราชการดีเด่น กลุ่มบุคลากรสายวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2563"

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภคพนธ์ ศาลาทอง

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลชมเชย “ข้าราชการดีเด่น กลุ่มบุคลากรสายวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2563” คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภคพนธ์ ศาลาทอง ในโอกาสได้รับรางวัลชมเชย "ข้าราชการดีเด่น กลุ่มบุคลากรสายวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2563"โพสต์โดย คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อ วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2020

ศิลปศาสตร์ วังนางเลิ้ง ดังกระหึ่ม! คณบดีคว้ารางวัล “ข้าราชการดีเด่น : กลุ่มผู้บริหาร” ประจำปีพุทธศักราช 2564 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ คณบดี คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) ศูนย์พณิชยการพระนคร ในโอกาสได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการให้ได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่น กลุ่มผู้บริหาร โดยจะเข้ารับโล่เกียรติยศในวันสถาปนามหาวิทยาลัย 18 มกราคม พุทธศักราช 2564 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร # คณะศิลปศาสตร์ วังนางเลิ้ง # http://www.larts.rmutp.ac.th

ศิลปศาสตร์ วังนางเลิ้ง ดังกระหึ่ม! คณบดีคว้ารางวัล “ข้าราชการดีเด่น : กลุ่มผู้บริหาร” ประจำปีพุทธศักราช 2564 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ คณบดี คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) ศูนย์พณิชยการพระนคร ในโอกาสได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการให้ได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่น กลุ่มผู้บริหาร โดยจะเข้ารับโล่เกียรติยศในวันสถาปนามหาวิทยาลัย  18 มกราคม พุทธศักราช 2564 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3  คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

ผู้แทนคณาจารย์จากศิลปศาสตร์ วังนางเลิ้ง เบียดเข้าป้าย “ก.บ.ม.” หลังคะแนนเสมอกัน ๓ คณะ ในการลงคะแนนรอบแรก!!! ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผู้แทนคณาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ วังนางเลิ้ง ศูนย์พณิชยการพระนคร เนื่องในโอกาสได้รับการคัดเลือกจากผู้แทนคณาจารย์สายวิชาการ จาก ๙ คณะ ให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ที่มา : งานสื่อสารองค์กร คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มทร.พระนคร

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผู้แทนคณาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ วังนางเลิ้ง ศูนย์พณิชยการพระนคร

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป

ผู้แทนคณาจารย์จากศิลปศาสตร์ วังนางเลิ้ง เบียดเข้าป้าย “ก.บ.ม.” หลังคะแนนเสมอกัน ๓ คณะ ในการลงคะแนนรอบแรก!!! ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผู้แทนคณาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ วังนางเลิ้ง ศูนย์พณิชยการพระนคร เนื่องในโอกาสได้รับการคัดเลือกจากผู้แทนคณาจารย์สายวิชาการ จาก ๙ คณะ  ให้ดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)   ที่มา : งานสื่อสารองค์กร คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มทร.พระนคร

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.มณฑรัตน์ รุ่งเรืองธรรม อาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มภาษาต่างประเทศ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ (ระดับชมเชย) "สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์" จาก เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุธาน

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.มณฑรัตน์ รุ่งเรืองธรรม อาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มภาษาต่างประเทศ

Posted Posted in กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, สาขาวิชาศึกษาทั่วไป

เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ (ระดับชมเชย) “สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์” จาก เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุธาน

นักศึกษา คือ หัวใจของมหาวิทยาลัย... ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปศาสตร์ วังนางเลิ้ง ในโอกาสเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติจากนายกรัฐมนตรี “ผู้บริหารและที่ปรึกษาชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียง ระดับอุดมศึกษา” (ในฐานะอดีตรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร) จาก ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

นักศึกษา คือ หัวใจของมหาวิทยาลัย…

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป

ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปศาสตร์ วังนางเลิ้ง ในโอกาสเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติจากนายกรัฐมนตรี “ผู้บริหารและที่ปรึกษาชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียง ระดับอุดมศึกษา” (ในฐานะอดีตรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร) จาก ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย นักศึกษา คือ หัวใจของมหาวิทยาลัย… ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช…โพสต์โดย คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อ วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2020

ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น "ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปวัฒนธรรม วุฒิสภา" จาก คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ตั้งแต่วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น “ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปวัฒนธรรม วุฒิสภา” จาก คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ตั้งแต่วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุวรรณา เข็มแดง อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) เนื่องในโอกาสได้รับการเลือกตั้งเป็น “กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าร้าชการ” และ "กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.พระนคร"

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุวรรณา เข็มแดง อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง)

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

เนื่องในโอกาสได้รับการเลือกตั้งเป็น “กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าร้าชการ” และ “กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ” มทร.พระนคร

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พงศ์รัชต์ธวัช วิวังสู เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พงศ์รัชต์ธวัช วิวังสู เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับ ทีมผู้บริหารชุดใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับ ทีมผู้บริหารชุดใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ ทีมผู้บริหารชุดใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร