งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปประชาสัมพันธ์

คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) ขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์ ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล เนื่องในโอกาสได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564

คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล เนื่องในโอกาสได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564