งานสื่อสารองค์กรทั่วไปนักศึกษาประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวน บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม “ELC (English Language Clinic), RMUTP” on a Private Facebook Group

ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 เข้ากลุ่ม กด Link https://www.facebook.com/groups/622500638786101/?ref=share