Terms of Reference : TOR

แจ้งการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)

Posted Posted in คำสั่ง, งานพัสดุ, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, จัดซื้อ-จัดจ้าง, ทั่วไป, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์

<< Download – แจ้งการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) >>

📢 เชิญนักศึกษาและบุคลากรร่วมโครงการภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับองค์กร CORPORATE BUSINESS ENGLISH COURSE

📢 เชิญนักศึกษาและบุคลากรร่วมโครงการภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับองค์กร CORPORATE BUSINESS ENGLISH COURSE

Posted Posted in กิจกรรม, คำสั่ง, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, สถาบันภาษา

<< Download – โครงการภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับองค์กร CORPORATE BUSINESS ENGLISH COURSE >>

📢 เชิญนักศึกษาและบุคลากรร่วมโครงการภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับองค์กร CORPORATE BUSINESS ENGLISH COURSE

📢 เชิญนักศึกษาและบุคลากรร่วมโครงการภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับองค์กร CORPORATE BUSINESS ENGLISH COURSE

Posted Posted in กิจกรรม, คำสั่ง, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, สถาบันภาษา

<< Download – โครงการภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับองค์กร CORPORATE BUSINESS ENGLISH COURSE >>

📢 ประชาสัมพันธ์จากสถาบันภาษา มทร.พระนคร เรื่อง ขอนำเสนอบริการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา ม.ราชภัฎเพชรบูรณ์ ทั้งรูปแบบ Online และ Onsite ฯลฯ

📢 ประชาสัมพันธ์จากสถาบันภาษา มทร.พระนคร เรื่อง ขอนำเสนอบริการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา ม.ราชภัฎเพชรบูรณ์ ทั้งรูปแบบ Online และ Onsite ฯลฯ

Posted Posted in คำสั่ง, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, สถาบันภาษา

<< Download – ประชาสัมพันธ์จากสถาบันภาษา มทร.พระนคร เรื่อง ขอนำเสนอบริการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา ม.ราชภัฎเพชรบูรณ์ ทั้งรูปแบบ Online และ Onsite ฯลฯ >>

📢 เชิญนักศึกษาและบุคลากรร่วมโครงการภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับองค์กร CORPORATE BUSINESS ENGLISH COURSE

📢 เชิญนักศึกษาและบุคลากรร่วมโครงการภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับองค์กร CORPORATE BUSINESS ENGLISH COURSE

Posted Posted in คำสั่ง, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, สถาบันภาษา

<< Download – โครงการภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับองค์กร CORPORATE BUSINESS ENGLISH COURSE >>

ปก - 📢 ประกาศเจตนารมณ์นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของอธิการบดี และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

📢 ประกาศเจตนารมณ์นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของอธิการบดี และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Posted Posted in คำสั่ง, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประกาศ

<< Download – ประกาศเจตนารมณ์นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของอธิการบดี และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร >>

ปก - คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรรมการโครงการสืบสานประเพณีและวันสำคัญ กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรรมการโครงการสืบสานประเพณีและวันสำคัญ กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

Posted Posted in คำสั่ง, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, ฝ่ายกิจการนักศึกษา

<< Download >>

เอกสารสำหรับ แจ้งนักวิจัย เพื่อทราบ

Posted Posted in คำสั่ง, งานบริการวิชาการและวิจัย, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ฝ่ายวิชาการและวิจัย

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ ลิ้งค์ด้านล่าง ➡ ผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยงบประมาณเงินรายจ่าย (เบื้องต้น) วิจัย วช. 2562 ➡ คำสั่งแต่งตั้งกองบรรณาธิการ ประจำวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2561

สอบข้อเขียน

ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดสถานที่คัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์

Posted Posted in คำสั่ง, งานบุคลาการ, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, พนักงานมหาวิทยาลัย, สมัครงาน, สาขาวิชาการท่องเที่ยว, สาขาวิชาการโรงแรม, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล, อาจารย์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 1/2556

Posted Posted in คำสั่ง, ทั่วไป, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์

คณะศิลปศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและกำหนดสถานที่คัดเลือกบุคคล เพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์  ครั้งที่ 1/2556  สามารถดาวโหลดรายละเอียดรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกได้ที่นี้     Post by: Web Admin: [PoohAee] – 20 Jun 2013 : 11.25 AM

ขอเชิญนักศึกษาร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการบริการและต่อมหาวิทยาลัย

Posted Posted in คำสั่ง, งานวิจัยและพัฒนา, ทั่วไป, นักศึกษา, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์

  กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญนักศึกษาร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการบริการและต่อมหาวิทยาลัย ประจำปี 2555 แบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2555 แบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริการ ประจำปีการศึกษา 2555   ข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็นของท่านจะนำไปประมวลผลเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ รวมทั้งการกำหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองความคิดเห็นของนักศึกษาและสามารถนำไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คลิกที่นี่เพื่อทำแบบประเมิน

ประกาศถึงคณาจารย์ คณะศิลปศาสตร์

Posted Posted in คำสั่ง, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์

ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปศาสตร์ ขอเชิญคณาจารย์ร่วมประชุมเพื่อรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับ “การจัดทำ มคอ.3-7  ” วิทยากรโดย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ในวันอังคาร ที่ 30 ตุลาคม 2555  ณ ห้องประชุมอาภากร เวลา 09.00 – 12.00 น. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  0-2282-9102 ต่อ 1109

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 ประเภทโควตา (กรณีพิเศษ)

Posted Posted in คำสั่ง, ทั่วไป, นักศึกษา, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  คณะศิลปศษสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 ประเภทโควตา (กรณีพิเศษ) รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ และแนวทางปฏิบัติ  คลิกที่นี่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  0-2282-9102 ต่อ  1111 (งานทะเบียน)  

กำหนดการซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2554

Posted Posted in คำสั่ง, ทั่วไป, นักศึกษา, บัณฑิต, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์

  กำหนดการซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ประจำการศึกษา ๒๕๕๔ คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  (ซ้อมย่อยคณะ)  ณ ห้องปรินซ์บอลรูม ๒ ชั้น ๑๑ อาคาร ๑ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค ๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. –  รายงานตัว    (บัณทิตแต่งกายด้วยชุดครุยวิทยฐานะเหมือนวันจริง) –  ชำระเงินค่าจัดพิธีซ้อมฯ   (ค่าเข็มวิทยฐานะ / ค่าอาหารว่าง / ค่าอาหารกลางวัน / ค่าสถานที่ / ค่าของที่ระลึก) –  ส่งใบยืนยันการตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของ(สกอ,มทร.พ.)และ แบบสอบถามความของพึงพอใจนายจ้าง –  ตรวจเครื่องแต่งกายบัณฑิต ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. –  คณบดีกล่าวแสดงความยินดีให้แก่ว่าที่บัณฑิต / พิธีเปิดการซ้อมย่อย –  VTR  ขั้นตอนและวิธีการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร […]

ขอความร่วมมือบุคลากรและนักศึกษากรอกแบบสอบถาม “อัตลักษณ์” และ “เอกลักษณ์”

Posted Posted in คำสั่ง, งานวิจัยและพัฒนา, ทั่วไป, นักศึกษา, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาการท่องเที่ยว, สาขาวิชาการโรงแรม, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล, อาจารย์

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับ “อัตลักษณ์” และ “เอกลักษณ์” ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นข้อมูลและรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2554 นั้น ทางกองนโยบายและแผนจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ บุคลากร และ นักศึกษา ทุกท่าน จัดทำแบบประเมินความถึงพอใจเกี่ยวกับ “อัตลักษณ์” และ “เอกลักษณ์” ของมหาวิทยาลัยฯ ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.rmutp.ac.th/z.app/identity/

เตรียมความพร้อมในการเขียนโครงร่างงานวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการทำวิจัย งบประมาณเงินรายจ่าย ปีงบประมาณ 2557

Posted Posted in คำสั่ง, งานวิจัยและพัฒนา, ทั่วไป, นักศึกษา, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์

เรียนอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ทุกท่าน ตามที่งานวิจัยฯ ได้แจ้งให้อาจารย์ทุกท่านเตรียมความพร้อมในการเขียนโครงร่างงานวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการทำวิจัย งบประมาณเงินรายจ่าย ปีงบประมาณ  2557  ไปแล้วนั้น ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา(สวพ) ได้แจ้งกำหนดการส่่งข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างเป็นทางการ (เอกสารแนบ pdf) งานวิจัยฯ คณะศิลปศาสตร์ ขอแจ้งแนวทางในการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ดังนี้ 1.  ให้อาจารย์เขียนข้อเสนอโครงการวิจัย งบรายจ่าย ปีงบประมาณ 2557 ตามแบบฟอร์ม (เอกสารแนบ word) และจัดส่งมาที่งานวิจัยฯ  ภายในวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2555 เพื่อที่งานวิจัยจะได้รวบรวมและจัดส่ง สวพ ได้ทันตามกำหนดเวลา  (สวพ ไม่รับงานวิจัยที่ส่งล่าช้า) สำหรับอาจารย์ท่านใดที่ต้องการให้งานวิจัยฯ ช่วยกลั่นกรองเบื้องต้นสามารถส่งข้อเสนอโครงการ มาที่งานวิจัยฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยงานวิจัยจะจัดหาอาจารย์ที่มีประสบการณ์การทำวิจัยมา ช่วยอ่านงานวิจัยของท่าน 2.  สวพ  ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อเตรียมความพร้อมในการเขียนข้อเสนอ โครงการวิจัย งบรายจ่ายปี 2557  โดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก วช มาเป็นผู้ให้คำแนะนำ/ชี้แนะ  ระหว่าง วันเสาร์ที่ 18 – วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม […]