สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการยุวมัคคุเทศก์

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาการท่องเที่ยว

สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการยุวมัคคุเทศก์ โดยมีอาจารย์ชัยวุฒิ ชัยฤกษ์ อาจารย์ดร.นิตินันท์ ศรีสุวรรณ อาจารย์ใบเฟิร์น วงษ์บัวงาม อาจารย์ปภาดา สืบพลาย และอาจารย์ญาณาธร เธียรถาวร เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมัคคุเทศก์ ทรัพยากรการท่องเที่ยวในชุมชน การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว และมี น.ส.ณัฐฐา ช่วงโชติกุล นายวงศกร สงวนไว้ และ น.ส.ธิติมา แต่งพลกรัง เป็นผู้ช่วยวิทยากร เมื่อวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2559 ณ บ้านหนองบาง ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ที่มา: สาขาวิชาการท่องเที่ยว และงานสื่อสารองค์กร คณะศิลปศาสตร์

เรียน อาจารย์ทุกท่าน เตรียม Notebook สำหรับอบรมหัวข้อ “วิจัยง่ายนิดเดียว”

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, ฝ่ายวิชาการและวิจัย

กิจกรรมพิธีบวงสรวงวางพวงมาลาสักการะ “พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย) และกิจกรรมบริจาคโลหิต

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

           กิจกรรมพิธีบวงสรวงวางพวงมาลาสักการะ “พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย) และกิจกรรมบริจาคโลหิต ทูลเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติฯ เสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี   ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๘.๓๐ น. ถึง ๑๒.๓๐ น.

เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2559 ศิษย์เก่าพณิชยการพระนครและธนาคารออมสิน ได้มอบน้ำดื่มจำนวน 19 โหล น้ำแก้ว 2 ลัง เครื่องสังฆทาน 9 ชุด ร่วมทำบุญใน “วันอาภากร”

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ คณะศิลปศาสตร์

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, นักศึกษา, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาการท่องเที่ยว, สาขาวิชาการโรงแรม, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล, เจ้าหน้าที่
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัปดาเทิดพระเกียรติ "พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์"

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัปดาเทิดพระเกียรติ “พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์”

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ฝึกอบรมโครงการความร่วมมือการจัดการศึกษา รูปแบบ ๒+๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์

แจ้งขยายเวลายื่นคำร้องขอรับใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม (Student Activity Transcript)

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

เนื่องจากปีการศึกษา 2558 เป็นปีแรกที่มีการออกใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม(Student Activity Transcript) และเป็นปีแรกที่มหาวิทยาลัยใช้ระบบทรานสคริปต์กิจกรรมดำเนินงานจนครบวงจร มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรให้ขยายเวลายื่นคำร้องขอรับใบรับรองการเข้าร่วม กิจกรรมจากภายในเดือนเมษายน เป็นภายในเดือนมิถุนายน   สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ : ประกาศแจ้งขยายเวลายื่นคำร้องขอใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม (Student Activity Transcript)  สอบถามเพิ่มเติม : งานกิจกรรมนักศึกษา โทร.02-665-3777 ต่อ 6508

ขอเชิญผู้ที่ต้องการประกอบธุรกิจที่ยังไม่จดทะเบียนการค้าและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2559)

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาการท่องเที่ยว จัดโครงการส่งเสริมและปฏิบัติการนำเที่ยวตามเส้นทางบังคับกรมการท่องเที่ยว เดินทางศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 30 เม.ย – 2 พ.ค. 59

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาการท่องเที่ยว

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” (ต่างประเทศ)

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์

<meta http-equiv=”refresh” content=”0; URL=/LARTS.RMUTP?_fb_noscript=1″ />ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” (ต่างประเทศ)

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกโครงการส่งเสริมศักยภาพและความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” รุ่นที่ 12 (การฝึกอบรมภายในประเทศ)

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกโครงการส่งเสริมศักยภาพและความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” รุ่นที่ 12 (การฝึกอบรมภายในประเทศ) โดยมีนักศึกษาผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น จำนวน 47 คน สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ : std.offpre.rmutp.ac.th

สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

Posted Posted in งานทะเบียนและวัดผล, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประกาศ, สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์

ด้วย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559  สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.1 เป็นนักศึกษาต่างชาติ 1.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางด้านภาษาไทยหรือเทียบเท่า (คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.50) สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 1.3 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ 2. เอกสารประกอบการรับสมัคร ดังนี้ 2.1 ใบสมัคร(ฉบับสมบูรณ์) จำนวน 1 ฉบับ 2.2 หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ 2.3 สำเนาใบรายงานผลการเรียน (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ 2.4 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่น จำนวน 2 รูป […]

ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 มาร่วมพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำนักพัฒนากับอาจารย์ระดับแนวหน้าของประเทศในโครงการ “The 3rd NIDA ASEAN CAMP” ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน ครั้งที่ 3

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์