รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมเรือนหมอพร ณ คณะศิลปศาสตร์

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

                รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำ ม.ล.ปนัดดา ดิสกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมเรือนหมอพร ณ คณะศิลปศาสตร์ หลังจากเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2559 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2559 ที่มา: งานสื่อสารองค์กร คณะศิลปศาสตร์     << คลิกเพื่อเข้าชมรูปที่  Facebook  

คณาจารย์และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ร่วมเป็นวิทยากรการผสมเครื่องดื่มแก่ชุมชน และร่วมหารือแนวทางการบริการสังคมและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

Posted Posted in งานบริการวิชาการ, งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

          คณาจารย์และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ร่วมเป็นวิทยากรการผสมเครื่องดื่มแก่ชุมชน และร่วมหารือแนวทางการบริการสังคมและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว           คณะศิลปศาสตร์ร่วมสนับสนุนคณะบริหารธุรกิจ โดยอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรรับเชิญบรรยายและสาธิตในหัวข้อ การผสมเครื่องดื่ม ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการของคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ซึ่งร่วมกับเทศบาลนครสมุทรปราการ จัดโครงการเตรียมความพร้อมพัฒนาชุมชนสู่การนับถอยหลังเปิดแหล่งท่องเที่ยวอุทยานการเรียนรู้หอชมเมืองสมุทรปราการ ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 14-28 พ.ค.2559 ณ บริเวณลานอุทยานการเรียนรู้อ่าวไทย จ.สมุทรปราการ         การนี้คณบดีคณะศิลปศาสตร์และคณาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวได้ร่วมหารือกับคุณโฆษิต สงวนสัตย์ประธานสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาแนวทางความร่วมมือในการให้บริการสังคมและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต ที่มา: งานสื่อสารองค์กร คณะศิลปศาสตร์     << คลิกเพื่อเข้าชมรูปที่  Facebook

คณะศิลปศาสตร์จัดอบรมเรื่อง “เทคนิคการทำวิจัยให้ประสบความสำเร็จ”

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

                 คณะศิลปศาสตร์จัดอบรมเรื่อง “เทคนิคการทำวิจัยให้ประสบความสำเร็จ” โดยมี ผศ.ทรงสิริ วิชิรานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์อังคณา แวซอเหาะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผน ผศ. ดร.เกษสุนีย์ บำรุงจิตต์ และผศ.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการทำผลงานวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ การขอทุนวิจัย และวิธีการขอตำแหน่งทางวิชาการ เมื่อวันที่ 27 พ.ค.2559 ณ โรงแรมวีแอลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา                  ทั้งนี้การอบรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อการทำงานที่มีความสุขและมีประสิทธิภาพ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่มา: งานสื่อสารองค์กร คณะศิลปศาสตร์     << คลิกเพื่อเข้าชมรูปที่  Facebook

คณะผู้บริหารและคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร ศึกษาดูงาน ณ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

           คณะผู้บริหารและคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศึกษาดูงาน ณ ณ สำนักวิจัยและพัฒนา หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา            โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย รอง ผอ. สำนักวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิจัยสังคมศาสตร์ และดร.มัทนชัย สุทธิพันธุ์ รอง ผอ. สำนักวิจัยและพัฒนา ฝ่ายเผยแพร่และสารสนเทศวิจัย ให้การต้อนรับ และบรรยายเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การวิจัย ทุนวิจัย รางวัลวิจัย สารสนเทศวิจัย เครือข่ายการวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการทำวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระหว่างสองหน่วยงาน เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2559 ณ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 11 – 12 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) อ.หาดใหญ่ […]

คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร ศึกษาดูงาน ณ คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย สงขลา

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

              คณะผู้บริหาร และคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศึกษาดูงาน ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา   โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการการเรียนการสอน การทำผลงานวิจัย การทำผลงานวิชาการ การบริการวิชาการ การจัดทำหลักสูตร การจัดกิจกรรมนักศึกษา และสหกิจศึกษาของทั้งสองคณะ เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2559 ณ อาคารสำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา          ทั้งนี้การศึกษาดูงานในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อการทำงานที่มีความสุขและมีประสิทธิภาพ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่มา: งานสื่อสารองค์กร คณะศิลปศาสตร์ และกองประชาสัมพันธ์ มทร.ศรีวิชัย     << […]

ประกาศ!! รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำนักศึกษาเพื่อนเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, นักศึกษา, ประกาศ

http://std.offpre.rmutp.ac.th/2016/05/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9/

สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการยุวมัคคุเทศก์

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาการท่องเที่ยว

สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการยุวมัคคุเทศก์ โดยมีอาจารย์ชัยวุฒิ ชัยฤกษ์ อาจารย์ดร.นิตินันท์ ศรีสุวรรณ อาจารย์ใบเฟิร์น วงษ์บัวงาม อาจารย์ปภาดา สืบพลาย และอาจารย์ญาณาธร เธียรถาวร เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมัคคุเทศก์ ทรัพยากรการท่องเที่ยวในชุมชน การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว และมี น.ส.ณัฐฐา ช่วงโชติกุล นายวงศกร สงวนไว้ และ น.ส.ธิติมา แต่งพลกรัง เป็นผู้ช่วยวิทยากร เมื่อวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2559 ณ บ้านหนองบาง ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ที่มา: สาขาวิชาการท่องเที่ยว และงานสื่อสารองค์กร คณะศิลปศาสตร์

เรียน อาจารย์ทุกท่าน เตรียม Notebook สำหรับอบรมหัวข้อ “วิจัยง่ายนิดเดียว”

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, ฝ่ายวิชาการและวิจัย

กิจกรรมพิธีบวงสรวงวางพวงมาลาสักการะ “พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย) และกิจกรรมบริจาคโลหิต

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

           กิจกรรมพิธีบวงสรวงวางพวงมาลาสักการะ “พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย) และกิจกรรมบริจาคโลหิต ทูลเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติฯ เสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี   ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๘.๓๐ น. ถึง ๑๒.๓๐ น.

เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2559 ศิษย์เก่าพณิชยการพระนครและธนาคารออมสิน ได้มอบน้ำดื่มจำนวน 19 โหล น้ำแก้ว 2 ลัง เครื่องสังฆทาน 9 ชุด ร่วมทำบุญใน “วันอาภากร”

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ คณะศิลปศาสตร์

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, นักศึกษา, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาการท่องเที่ยว, สาขาวิชาการโรงแรม, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล, เจ้าหน้าที่
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัปดาเทิดพระเกียรติ "พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์"

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัปดาเทิดพระเกียรติ “พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์”

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ฝึกอบรมโครงการความร่วมมือการจัดการศึกษา รูปแบบ ๒+๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์

แจ้งขยายเวลายื่นคำร้องขอรับใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม (Student Activity Transcript)

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

เนื่องจากปีการศึกษา 2558 เป็นปีแรกที่มีการออกใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม(Student Activity Transcript) และเป็นปีแรกที่มหาวิทยาลัยใช้ระบบทรานสคริปต์กิจกรรมดำเนินงานจนครบวงจร มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรให้ขยายเวลายื่นคำร้องขอรับใบรับรองการเข้าร่วม กิจกรรมจากภายในเดือนเมษายน เป็นภายในเดือนมิถุนายน   สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ : ประกาศแจ้งขยายเวลายื่นคำร้องขอใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม (Student Activity Transcript)  สอบถามเพิ่มเติม : งานกิจกรรมนักศึกษา โทร.02-665-3777 ต่อ 6508

ขอเชิญผู้ที่ต้องการประกอบธุรกิจที่ยังไม่จดทะเบียนการค้าและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2559)

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์