ทั่วไปประกาศประชาสัมพันธ์สมัครงาน

คณะศิลปศาสตร์ รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๑ อัตรา

คณะศิลปศาสตร์ รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ของ ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางด้านบริหารธุรกิจ หรือทุกสาขา