ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Posted Posted in ทั่วไป, ประกาศ, เจ้าหน้าที่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1 / 2559 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

Posted Posted in ทั่วไป

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี วัชระ โพธิสรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับพร้อมให้โอวาทกับนักศึกษาใหม่ แนะนำผู้บริหาร อาจารย์ และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ตลอดจนแนะนำช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่และอาจารย์ ให้กับนักศึกษาทั้ง 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชาการท่องเที่ยวและสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ทั้งหมด 274 คน ระหว่างวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2558 ณ ค่ายภูริทัศ จังหวัดสระบุรี ที่มา: งานสื่อสารองค์กร คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินภายในฯ

Posted Posted in ทั่วไป

งานประกันคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์ ได้เชิญผู้บริหาร ผู้กำกับดูแลตัวบงชี้ ผู้จัดเก็บข้อมูล หัวหน้าสาขาและกรรมการประจำสาขา ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมอาภากร ที่มา: งานสื่อสารองค์กรคณะศิลปศาสตร์

โครงการการจัดการความรู้ : KM Sharing Day

Posted Posted in ทั่วไป

     คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร ได้จัดโครงการการจัดการความรู้ : KM Sharing Day วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างความเข้าใจในด้านการจัดการความรู้ในองค์กร การนำผลสำเร็จของการดำเนินงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสามารถนำความรู้ที่ได้ รับไปใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมอาภากร คณะศิลปศาสตร์ ที่มา: งานสื่อสารองค์กร คณะศิลปศาสตร์

แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

Posted Posted in ทั่วไป, นักศึกษา, ฝ่ายกิจการนักศึกษา, สาขาวิชาการท่องเที่ยว, สาขาวิชาการโรงแรม, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล, สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์

ประกาศแจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ทั้งหมด) คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ค่ายภูริทัศน์ จังหวัด สระบุรี กำหนดการค่ายปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ คณะศิลปศำสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ที่มา: – ฝ่ายกิจการนักศึกษา   โทร. ๐-๒๖๖๕-๓๕๕๕ ต่อ ๑๙๕๘         – งานสื่อสารองค์กร คณะศิลปศาสตร์   โทร. ๐-๒๖๖๕-๓๕๕๕  

โครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญทางด้านการสอนสาขาวิชาศึกษาทั่วไป

Posted Posted in ทั่วไป

          สาขาวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญทางด้านการสอนสาขาวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษาไทยและกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม    ทางด้านการสอน มุ่งเน้นพัฒนาอาจารย์ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคในการสอน วิทยาการใหม่ๆ ที่ทันสมัยมาพัฒนาการสอนของตนเองอย่างต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2558 ณ D Varee Jomtien Beach จังหวัดชลบุรี ที่มา: งานสื่อสารองค์กร คณะศิลปศาสตร์

พิธีลงนามข้อตกลงระหว่างสถาบัน 4 มทร. ด้านการจัดการศึกษา

Posted Posted in ทั่วไป

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีวัชระ โพธิสรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ทั้งนี้บันทึกลงนามความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการจัดกิจกรรมนักศึกษา ให้มีศักยภาพและคุณภาพสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมภูวนารถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ที่มา งานสื่อสารองค์กร คณะศิลปศาสตร์

ประกาศ มทร.พ. เรื่องการแบ่งกลุ่มคณะเพื่อเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ

Posted Posted in ทั่วไป, ประกาศ, อาจารย์

ประกาศ มทร.พ. เรื่องการแบ่งกลุ่มคณะฯ ประกาศ มทร.พ. เรื่องกำหนดการในการดำเนินการเลือกตั้งฯ ประกาศ มทร.พ. เรื่องการรับสมัครและการเลือกตั้งฯ ประกาศ มทร.พ. เรื่องกำหนดหน่วยเลือกตั้งและรายชื่อกลุ่มคณะฯ

“เพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 11 พระนครจิตอาสา สร้างคุณค่าสู่สังคม”

Posted Posted in ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีวัชระ โพธิสรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 11 พระนครจิตอาสา สร้างคุณค่าสู่สังคม” และให้กำลังใจนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์จำนวน 6 คน ในการนำเสนอผลงานและการแสดงของนักศึกษา ทั้งนี้ นศ. คณะฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ผ่านการคัดเลือกไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน วัฒนธรรมต่างประเทศจำนวน 5 คน ซึ่งเป็นจำนวนนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกมากที่สุดจาก 9 คณะของมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาจะเดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยอมัสยา จังหวัดอมัสยา ประเทศตุรกี จำนวน 3 คน และวิทยาลัยการอาชีพหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 2 คน ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้นำที่มีคุณภาพในการสร้างสรรค์กิจกรรมและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมด้านจิตอาสา รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนามหาวิทยาลัย และเป็นบัณฑิตที่พร้อมก้าวสู่โลกแห่งอาชีพต่อไป เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2558 ณ ห้องประชุม D-Hall ศูนย์เทเวศร์ ที่มา งานสื่อสารองค์กร คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ จิบน้ำชา เสวนาภาพลักษณ์

Posted Posted in ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

     คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ จิบน้ำชา เสวนาภาพลักษณ์ โดย ผศ.ดร.สมิทธิ์ บุญชุติมา อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร สร้างความรู้ความเข้าใจด้านภาพลักษณ์ และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านภาพลักษณ์องค์กร เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 ณ คณะบริหารธุรกิจ ที่มา: งานสื่อสารองค์กร คณะศิลปศาสตร์  

สาขาวิชาการโรงแรม จัดอบรมพัฒนาวิชาชีพด้านบริการ

Posted Posted in ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

     สาขาวิชาการโรงแรม มทร.พระนคร จัดโครงการ “ยกระดับพัฒนาคุณภาพชุมชนโดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง : การอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพด้านบริการ” นำโดยอาจารย์หทัยรัตน์ ปัทมาวิวัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรม พร้อมด้วยคณาจารย์ในสาขาฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาชีพของคนในชุมชน เสริมสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น ระหว่างวันที่ 26 -27 พฤษภาคม 2558 ณ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โครงการดังกล่าวได้ฝึกปฏิบัติ การจัดดอกไม้ การระบายผ้าปูโต๊ะ การผสมเครื่องดื่ม การพับผ้าเช็ดตัวรูปสัตว์ การพับผ้าเช็ดปาก เป็นต้น ซึ่งผู้ผ่านการอบรมดังกล่าว สามารถนำความรู้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้พัฒนาอาชีพได้ต่อไป ที่มา: สาขาการโรงแรมและงานสื่อสารองค์กร คณะศิลปศาสตร์

สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ วิพากษ์หลักสูตรภาษาไทยประยุกต์

Posted Posted in ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

     สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ จัดการวิพากษ์หลักสูตรภาษาไทยยุกต์ โดยเชิญผศ.ดร.วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเป็นประธานในการวิพากษ์หลักสูตรและได้เชิญอาจารย์ LU HAIBO จาก Nanning College For Vocational Technology มาร่วมวิพากษ์หลักสูตร พร้อมทั้งเชิญ Mr.WEI YUN YU ศิษย์รุ่นแรกสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ มาให้ข้อมูลในการวิจารณ์ หลักสูตรและเสนอแนวคิดและประสบการณ์จาการที่ได้จบหลักสูตรนี้ไป ที่มา: ผศ.อำนาจ เอี่ยมสำอางและงานสื่อสารองค์กร คณะศิลปศาสตร์

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาประกันคุณภาพทางการศึกษา

Posted Posted in ทั่วไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีวัชระ โพธิสรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาประกันคุณภาพทางการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพของคณะฯ องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายคุณภาพในการจัดทำรายงานประเมินตนเอง(SAR)(ระดับคณะ/สาขาวิชา) การจัดเก็บข้อมูล เตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก โดยเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์สุใจ พรเจิมกุล ผู้ช่วยอธิการบดีกำกับดูแลด้านประกันคุณภาพ อาจารย์พัทรียา เห็นกลาง ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพและ ผศ. สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์ เป็นวิทยาผู้ให้ความรู้และมีความเชี่ยวชาญด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2558 ณ เดอะ ปรินเซสส์ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดระยอง ที่มา: งานสื่อสารองค์กร คณะศิลปศาสตร์