ทั่วไปนักศึกษาประชาสัมพันธ์อาจารย์

ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

           งานกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ทั้งหมด 3 สาขาวิชา ได้แก่สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชาการท่องเที่ยวและสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ทั้งหมด 240 คน ระหว่างวันที่ 14 – 15 สิงหาคม 2557 ณ ค่ายหัตถวุฒิแคมป์ จังหวัดสระบุรี

           ดร.ภคพนธ์ ศาลาทอง คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับพร้อมกับให้โอวาทกับนักศึกษาใหม่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แนะนำผู้บริหารอาจารย์แต่ละสาขาวิชา ให้นักศึกษาได้รู้จัก ตลอดจนแนะนำช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่ รับทราบข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษาตลอด 4 ปี การใช้ชีวิตในรั้ววังสนแห่งนี้ ปิดท้ายด้วยกิจกรรม พิธีบายศรี สู่ขวัญ การผูกข้อมือรับขวัญอย่างอบอุ่นจากคณาจารย์ และร่วมทำกิจกรรมนันทนาการจากรุ่นพี่ ซึ่งบรรยากาศการทำกิจกรรมร่วมกันนั้นเต็มไปด้วยความสนุกสนาน แฝงไปด้วยความอบอุ่นจากพี่สู่น้อง


ที่มา: งานประชาสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์