ทั่วไปนักศึกษา

ต้อนรับนักศึกษาจีนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีการอาชีพหนานหนิง (NCVT)

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีณา สงวนพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีและอาจารย์ประดิษฐา นาครักษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร พร้อมคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์และนักศึกษาเพชรราชมงคล ต้อนรับอาจารย์ นักศึกษาจีนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีการอาชีพหนานหนิง (NCVT) ที่มาศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมวิชาภาษาไทยประยุกต์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2557 ณ      สนามบินสุวรรณภูมิ

ที่มา:งานประชาสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์