การประชุมนักศึกษาประชาสัมพันธ์ฝ่ายกิจการนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวสาขาวิชาการโรงแรมสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์

งานกิจการนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่

         ดร.ภคพนธ์ ศาลาทอง คณบดีคณะศิลปศาสตร์พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ กล่าวต้อนรับและสนทนากับผู้ปกครอง โดยกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการประชุมพอสังเขป การประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้เป็นการพบปะพูดคุยกับผู้ปกครอง โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ เอี่ยมสำอาง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาได้แนะนำหัวหน้าแต่ละสาขาวิชาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดและสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ปกครอง คณาจารย์ ให้มีความใกล้ชิดกันมากขึ้นอีกทั้งชี้แจงแนวทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย มีการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอีกด้วย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ คณะบริหารธุรกิจ

ที่มา:งานประชาสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์