การประชุมทั่วไปประชาสัมพันธ์อาจารย์

ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แบบบริหารองค์รวมเชิงรุก สู่ทศวรรษที่ 2

 

          ดร.ภคพนธ์ ศาลาทอง คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมทีมผู้บริหารของคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการ ( RMUTP SUMMIT) เรื่องการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์ ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมเดอะรีเจนท์ ชะอำ รีสอร์ท จังหวัด เพชรบุรี โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีการบรรยายให้ความรู้ที่น่าสนใจมากมาย เช่น หัวข้อ “มุมมองทิศทางสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร การบริหาร และการพัฒนาบุคลากร (HRM&HRD)” และ หัวข้อ “การวิเคราะห์โครงการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์” โดยดร.นิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หัวข้อ “แนวทางการบริหารจัดการแบบองค์รวมเชิงรุก” โดย ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ และผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ หัวข้อ “เปลี่ยนวิธีคิด ปรับวิธีทำ นำองค์กรสู่ความรุ่งเรือง” โดยคุณมนตรี ทองศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับเปลี่ยนวิธีคิดจากภาคเอกชนนอกจากนี้ยังมีการอภิปรายหัวข้อ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ สู่การเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ โดยผศ.นิวัตร จารุวาระกูล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และหัวข้อ แนวทางการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการตามแผนปฏิบัติการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เพื่อเข้าสู่การจัดลำดับเป็นมหาวิทยาลัยโลก โดยรองอธิการบดีทุกฝ่าย