นักศึกษาประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ โครงการ English Camp 2014

 

ด้วย กองวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (The Association of Thai Professional in America and Canada – ATPAC) จะจัดโครงการ English Camp ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๗ ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาของทุกคณะในมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสปรับพื้นฐาน และฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา ในระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗   ในการนี้ มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่า โครงการดังกล่าวข้างต้นจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของนัก ศึกษา จึงขอความร่วมมือจากทุกคณะจัดส่ง รายชื่อ – สกุล ของนักศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมเบอร์มือถือและอีเมลล์ มายังกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ภายในวันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ หากเลยกำหนดจะไม่รับเพิ่ม (จำกัดจำนวน)  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2282-9009-15 ต่อ 6071