นักศึกษาประกาศประชาสัมพันธ์

กำหนดการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร  กำหนดการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและงานราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2556  ในวันศุกร์ที่  21 กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗

กำหนดการ