ทั่วไปประกาศอาจารย์

ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ตามที่คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งได้ประกาศรับสมัครข้าราชการพลเรือน สถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และจัดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 7 มกราคม 2557 นั้น  บัดนี้ การดำเนินการเลือกตั้งได้เสร็จสิ้นลงแล้ว  ผลการเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก คณาจารย์ประจำและข้าราชการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) จำนวนหนึ่งคน คือ